แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

:: มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ รายการ รายละเอียด
O1 โครงสร้างหน่วยงาน http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=1
O2 ข้อมูลผู้บริหาร http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=2
O3 อำนาจหน้าที่ http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=3
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=4
O5 ข้อมูลการติดต่อ http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=5
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_law.php?School_ID=1036100119&o_id=6
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=7
O8 Q&A http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=8
O9 Social Network http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=9
O10 แผนดำเนินงานประจำปี http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=10
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=11
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=12
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=13
O14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=14
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=15
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=16
O17 E-Service http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=17
O18 แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=18
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=19
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=20
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=21
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=22
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=23
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=24
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=25
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=26
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=27
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=28
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=29
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=30
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=31
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=32
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=33
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=34
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=35
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=36
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=37
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=38
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=39
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=40
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=41
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=42
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://school.chaiyaphum3.go.th/schoolweb/sch_oit.php?School_ID=1036100119&o_id=43

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม
ผอ.รร.บ้านส้มป่อย

ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data)

ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้องCopyright 2022 : โรงเรียนบ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : วงศธร วีระณรงค์ pn210_@hotmail.com
Website for School v. : 2022.07 by DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3