โรงเรียนบ้านโคกแสว

ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน

1 2562 มัลติโปรเจคเตอร์ XGA 4000 42500.00
2 2561 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 198000.00
3 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 67000.00
4 2560 ซ่อมแซมบ้านพักครู รื้อถอน ฝา ประตูหน้าต่าง สุขภัณฑ์ 140600.00
5 2559 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา 65500.00
6 2558 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา 65500.00

ผู้บริหารโรงเรียน


นายศราวุธ ต่อพันธ์
ผอ.รร.บ้านโคกแสว


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง