โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต

ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน

1 2562 เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 12000.00
2 2562 อาคารเรียนอนุบาล 2ห้องเรียน 3041000.00
3 2562 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 230000.00
4 2561 ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน 186200.00
5 2561 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30แผ่น/นาที 120000.00
6 2560 เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น 13000.00
7 2560 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ANSI Lumens 32900.00
8 2560 Active borad พร้อมโปรเจคเตอร์ แบบ Short Throw 120000.00
9 2560 ซ่อมแซมบ้านพักครู พื้นปูกระเบื้อง ฝา ประตู หน้าต่าง 200000.00
10 2560 อาคารเรียน สปช.105/26 และอาคารเรียน สปช.105/26 งานฝ้าเพดาน ปูกระเบื้อง อาคารเรียน สปช.105/26 ปูกระเบื้อง เปลี่ยนประตู หน้าต่าง อาคารเรียน สปช.105/26 930000.00
11 2559 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา 192500.00
12 2559 สนามกีฬาอเนกประสงค์ 1295000.00
13 2559 บ้านพักครู 205/26 722400.00
14 2557 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา 65500.00

ผู้บริหารโรงเรียน


นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์
ผอ.รร.อนุบาลเทพสถิต
นายด้วง บุญเอี่ยม
รอง ผอ.รร.อนุบาลเทพสถิต

นางจันธิลา กางสันเทียะ
รอง ผอ.รร.อนุบาลเทพสถิต


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง