โรงเรียนบ้านห้วยยางดี

ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน

1 2560 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา 65500.00
2 2560 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ก่อนประถมศึกษา 59800.00
3 2560 ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนฯ 165400.00
4 2559 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 200000.00

ผู้บริหารโรงเรียน


นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศ
ผอ.รร.บ้านห้วยยางดี


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง