ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานสารสนเทศของโรงเรียน

               ประวัติของโรงเรียน 

              ในอดีตนักเรียนบ้านหนองบัวรองได้เดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ ๔) ต่อมาผู้ปกครองเห็นว่าบุตรหลาน ต้องเดินทางไปเรียนด้วยความยากลำบากเป็นระยะทางไกล นายพัน  อินทรผล ผู้ใหญ่บ้าน ได้ปรึกษาหารือกับชาวบ้านหนองบัวรองขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนชั่วคราวขึ้นเมื่อ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๔ โดยตั้งชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบำรุง)ได้รับการอุปถัมภ์เมื่อเริ่มจัดตั้งโรงเรียน  ดังนี้

          ๑. นางสีไว  อินทรผล  บริจาคที่ดินให้แก่โรงเรียนจำนวน  ๓ ไร่  ๘๓  ตารางวาตาม  น.ส. ๓ ก. เลขที่ทะเบียน  ๑๑๔๐  เลขที่ ๒๔

          ๒. นายป้อม  ผาเบ้า  มอบที่ดินให้แก่โรงเรียนด้วยวาจา  แต่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์จำนวน ๑ งาน ๕๗  ตารางวา ต่อมาใน พ.ศ.  ๒๕๒๓  – ๒๕๓๗  คณะครูและชาวบ้านร่วมกันจัดหาผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อที่ดินของ นายป้อม  ผาเบ้า ซึ่งอยู่ในพื้นที่ น.ส. ๓ ก  เล่มเดียวกันที่ยังไม่ได้โอนให้โรงเรียน  เป็นเนื้อที่ ๑ ไร่ ราคา ๙๐,๐๐๐ บาท  (เก้าหมื่นบาทถ้วน)  ดังนั้นจึงแบ่งออกเป็น  น.ส. ๓ ก  ผืนเดียวกันรวมทั้งที่ของนายป้อม ผาเบ้า มอบให้โรงเรียนรวมกับที่คณะกรรมการจัดหาผ้าป่าซื้อที่ดินให้โรงเรียนอีก ๑ ไร่  เป็นเนื้อที่วัดได้จำนวน  ๑ ไร่  ๑  งาน  ๒๗  ตารางวา  โรงเรียนได้ประสานงานกับสำนักงานที่ดินอำเภอจัตุรัสและราชพัสดุจังหวัดชัยภูมิรับโอนที่ดินจากนางสีไว  อินทรผลและนายป้อม  ผาเบ้า รวม  ๒ แปลง ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุจังหวัดชัยภูมิ หมายเลข     ที่ ช.ย. ๙๑๘  รวมเนื้อที่  ๔  ไร่  -  งาน  ๑๐  ตารางวา

           ๓. ที่ดินของ นายเจียง อัชฌาสัย และที่ดินสาธารณะ ยังไม่ได้โอนและขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ  เนื่องจากที่ดินสาธารณะไม่มี  น.ส ๓ ก และที่ของ นายเจียง  ที่แจ้งความประสงค์มอบให้โรงเรียน จำนวน  ๑  งาน ๕๗  ตารางวา  ยังไม่ได้โอนเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนเพราะ  นายเจียง  อัชฌาสัยได้ถึงแก่กรรม  ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยา  ภรรยาจึงโอนกรรมสิทธิ์ให้ไม่ได้ และบุตรของ นายเจียง  อัชฌาสัย ไม่มีบุคคลใดรับเป็นผู้จัดการมรดกของนายเจียง  ดังนั้น ที่ดินส่วนที่  นายเจียง  อัชฌาสัย  มอบให้จึงยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์  น.ส. ๓ ก  หรือโฉนดให้แก่โรงเรียน

           ๔. นายพัน  อินทรผล  ผู้ใหญ่บ้านมอบเงินบริจาค  ๕๐๐  บาท  และบริการรถยนต์บรรทุกวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว

           ๕. นายจันทร์  อินทรผล บริจาคเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สบทบทุนในการก่อสร้าง

           ๖. นายทรง  คำลาย  บริจาคเครื่องขยายเสียงในการประชาสัมพันธ์  ขอความร่วมมือจากชาวบ้านหนองบัวรองในการขอแรงงานในการก่อสร้าง

           ๗. ชาวบ้านหนองบัวรองสละทรัพย์ในการก่อสร้างเป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท  (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  และร่วมกันสละแรงงาน

           ๘. คณะครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ ๔)  มอบทุนในการก่อสร้าง ๗๕๐ บาท  (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินที่ได้รับบริจาคทั้งสิ้น ๑๘,๒๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสอบบาทถ้วน)


ผู้บริหารโรงเรียน


นางสายหยุด ผาดี
ผอ.รร.บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
แผนดำเนินงานประจำปี
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง