ประวัติโรงเรียน

ประวัติของโรงเรียน

                                     โรงเรียนบ้านห้วยยาง   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.๒๔๘๓  เดิมชื่อว่า  “โรงเรียนประชาบาลตำบลละหาน ๑๐ ” หมู่ที่ ๓   ตำบลละหาน   อำเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ   โดยความร่วมมือของชาวบ้านที่เห็นความสำคัญของการศึกษา ได้ร่วมมือกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นในที่ดินของนายเดช  แอ่งบัวใหญ่  หลังคามุงแฝก  นักเรียนนั่งเรียนกับพื้นดิน โดยมี  นายหา  บุญมาชัย   นายอำเภอสมัยนั้น  มาเป็นประธานในพิธีเปิดเรียน  และมี นายอ๊าด     พงษ์สุวรรณ          เป็นครูใหญ่

          ต่อมาเมื่อวันที่  ๒๗  สิงหาคม    พ.ศ. ๒๔๘๓   ทางราชการได้แต่งตั้ง นายเดช  แอ่งบัวใหญ่

มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน นายอ๊าด  พงษ์สุวรรณ   ซึ่งขอย้ายไป   นายเดช  แอ่งบัวใหญ่ได้นำราษฎรจับจองที่ดิน   จำนวน ๑๑ ไร่   เป็นที่ดินของโรงเรียน   แล้วก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่   คิดเป็นมูลค่าในการก่อสร้าง  จำนวน   ๑๒,๕๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ยังไม่มีประตูหน้าต่างแต่ก็ใช้เป็นที่เล่าเรียนของเด็กนักเรียนเรื่อยมา ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนบ้านห้วยยาง  เมื่อนายเดช   แอ่งบัวใหญ่   เกษียณอายุราชการ   ทางราชการจึงได้แต่งตั้งให้   นายสนิท   ภานุมาตย์    มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน    เมื่อวันที่  ๒๓ สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๐๕    และก็ได้ลาออกจากราชการไปทางราชการได้แต่งตั้ง  นายจิตติ  วะสูงเนิน มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปี พ.ศ.๒๕๑๗  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารแบบ ป.๑ ฉ. ใต้ถุนเตี้ย 
ขนาด  ๒๗×๘ เมตร  

ปี พ.ศ.๒๕๒๔ โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารแบบ ป.๑ ฉ. ใต้ถุนสูง 
ขนาด  ๒๗×๘ เมตร  

หลังจากนายจิตติ  วะสูงเนิน  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี       ทางราชการก็ได้แต่งตั้งผู้บริหารอีกหลายท่าน ได้แก่ นายสิน   ชัยภักดี ,  นายประหลาด  ไม้สันเทียะ  ,       นายบรรพต   ทองเกิด , นายทนง  พงศ์สมัย , นายมานิตย์  พรหมทอง , นางวรรณวรางค์  งามสกุล  และปัจจุบันสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิได้บรรจุและแต่งตั้ง นางสุจิรา  รุ่งรัตน์ตระกูล ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง ตั้งแต่วันที่ ๑  มีนาคม  ๒๕๖๒

          ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านห้วยยาง  มีครูประจำการ  ๓  คน ครูธุรการ  ๑  คน ลูกจ้างประจำ  ๑  คน และครูอัตราจ้าง  ๓ คน  จำนวนนักเรียน  ๕๕  คน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖


ผู้บริหารโรงเรียน


นางสุจิรา รุ่งรัตน์ตระกูล
ผอ.รร.บ้านห้วยยาง


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
Social Network
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง