ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านส้มป่อย    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต ๓  จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน  ๒๔๕๙  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านส้มป่อยเป็นสถานที่เล่าเรียน  เดิมชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองบัวบาน ๒  (วัดศาลาลอย)”  นายจรูญ  สวงโท  เป็นครูใหญ่คนแรก 

เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่   ๑-๔

ปี พ.ศ.  ๒๔๘๘  นายพรมมา  ก้อนมณี   ครูใหญ่ได้จัดหาที่ดินซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านส้มป่อยเพื่อปลูกสร้างโรงเรียนให้เป็นเอกเทศถาวร  มีเนื้อที่  ๑๗  ไร่   ๘๓  ตารางวา  

ปี  พ.ศ.  ๒๕๐๐  นายจอม  ประกิจ  ครูใหญ่ได้นำคณะครู   กรรมการศึกษาและชาวบ้านในเขตบริการของโรงเรียน   ร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคแรงงานและทรัพย์สินในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาสร้างอาคารเรียน   แบบ ป.๒   จำนวน  ๑๐  ห้อง  โดยทางราชการจัดงบประมาณมาสมทบคิดเป็นค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น  ๑๐๐,๐๐๕.๓๕   (หนึ่งแสนห้าบาทสามสิบห้าสตางค์)  เมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๐๖   ได้ทำการย้ายสถานที่การเรียนจากเดิมมายังสถานที่แห่งใหม่  และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่จากเดิมมาเป็น  “โรงเรียนบ้านส้มป่อย”  ตามคำสั่งของนายอำเภอจัตุรัส  ๒๒๙๒/๒๕๐๖  ลงวันที่  ๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๖

 

          ปีการศึกษา  ๒๕๑๕  ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕,  ๖  และ ๗   ตามลำดับ

ในปีถัดมา  พ.ศ.  ๒๕๑๖  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ ฉ.  (ใต้ถุนเตี้ย)  ๖  ห้องเรียน  

ปี พ.ศ.  ๒๕๒๐  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ.  (ใต้ถุนสูง)  ๖  ห้องเรียน 

ปี พ.ศ.  ๒๕๒๓  ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน  และในปีเดียวกันคณะครูอาจารย์  นักการภารโรงและนักเรียนได้จัดหาเงินทุนขยายเขตไฟฟ้าเข้าโรงเรียนเป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท   (สองหมื่นบาทถ้วน)

ปี พ.ศ.  ๒๕๒๔ ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ. (ใต้ถุนสูง)  ๖  ห้องเรียน

ปี พ.ศ. ๒๕๒๗  ได้งบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช.  ๒๐๕/๒๕๒๖   เป็นเงิน  ๘๒๔,๐๐๐  บาท  

          ปี พ.ศ.  ๒๕๒๘  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก  จำนวน  ๑  ห้องเรียน 

ปี พ.ศ.  ๒๕๓๑  ได้รับอนุมัติให้เปิดการสอนชั้นอนุบาลชนบท  ๑  ห้องเรียน 

ปี พ.ศ.  ๒๕๓๔  ได้ยุบชั้นเด็กเล็กและได้เปิดสอนชั้นอนุบาลอย่างเดียว 

ปี พ.ศ. ๒๕๓๕  ได้รับงบประมาณติดตั้งระบบประปาภายในโรงเรียนและสร้างรั้วลวดหนามเสาคอนกรีตโดยรอบบริเวณโรงเรียน  ปี พ.ศ. ๒๕๓๗  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา  ให้เปิดทำการสอนมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และ  ๒,  ๓  ตามลำดับปีถัดมา

          ปี พ.ศ.  ๒๕๔๓ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทยก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช. ๑๐๕/๒๙  จำนวน  ๘  ห้องเรียน และจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์  ๑  หมายเลข เชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๑๑  เครื่อง  และปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ในวงเงิน  ๒๓๐,๖๖๙  บาท 

          ปี พ.ศ. ๒๕๔๗  สร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กแทนรั้วลวดหนามที่ชำรุด  ยาว  ๓๐๐  เมตร

เป็นเงิน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  และซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร  ๘๕,๐๐๐  บาท  จากเงินผ้าป่าศิษย์เก่าในประเทศญี่ปุ่น

          เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘  เวลา  ๒๑.๓๐ น.  โรงเรียนประสบอัคคีภัยเพลิงไหม้อาคารเรียน  แบบ ป.๒ จำนวน ๑๐ ห้องเรียน และอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ.ใต้ถุนเตี้ย  ๖ ห้องเรียน รวม  ๑๖ ห้องเรียน

          ปีงบประมาณ  ๒๕๔๙  ได้รับงบประทานก่อสร้างอาคารเรียน แบบ  ๒/๒๘  :  ๓  ชั้น 

๑๒  ห้องเรียน  ทดแทนอาคารเพลิงไหม้  ๕,๒๖๘,๐๐๐  บาท  ได้รับอนุญาตจากราชเลขาธิการ 

สำนักพระราชวังให้ใช้ชื่อพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่  ๙  ว่า  “อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชย์ครบ  ๖๐  ปี”  และได้รับงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน   ๘๖๘,๔๐๐   บาท

วันที่  ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๐   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต  ๓  ได้ขายทอดตลาดบ้านพักครู  ส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน  และวันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๒  โรงเรียนขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ. (ใต้ถุนเตี้ย)  ๒  ชั้น  ๖  ห้องเรียน  ส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ฉ.(ใต้ถุนสูง) โดยพระปัญญาวชิราภรณ์ (เจ้าคุณสุพล)  นำผู้มีจิตศรัทธาและศิษย์เก่าบริจาคเงินและควบคุมการก่อสร้าง ๑,๑๐๘,๖๔๗ บาท

          ปัจจุบันปีการศึกษา  ๒๕๖๐  โรงเรียนบ้านส้มป่อยเปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ - ๒  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ.๒๕๔๖  และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ช่วงชั้นที่  ๑  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓)   ช่วงชั้นที่ชั้นที่  ๒ (ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔-๖)  และช่วงชั้นที่  ๓ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓)

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.๒๕๔๔  มีข้าราชการครู  ๑๕  คน  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

๑  คน  ครูอัตราจ้าง ๒ คน  พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑ คน  ธุรการโรงเรียน  ๑ คน  นักการภารโรง  ๑ คน 

มีนักเรียน  ๒๐๕  คน  นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย


ผู้บริหารโรงเรียน


นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม
ผอ.รร.บ้านส้มป่อย

ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data)

ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้องCopyright 2022 : โรงเรียนบ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : วงศธร วีระณรงค์ pn210_@hotmail.com
Website for School v. : 2022.07 by DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3