โรงเรียนบ้านโนนเชือก

ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโนนเชือก  เป็นโรงเรียนประชาบาลประเภทอำเภอจัดตั้งขึ้น  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๔๘๑  ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองบัวบาน ๔ (วัดบ้านโนนเชือก) ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ บ้านโนนเชือก  หมู่ที่ ๓  ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  นักเรียนที่มาเรียนมาจากหมู่บ้าน  ๕ หมู่บ้าน คือ บ้านโนนเชือก   บ้านกุดตูม  บ้านซาด บ้านโนนโก  และบ้านห้วยน้อย  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  นายอัตถ์  สวงโท  เป็นครูใหญ่คนแรก  มีนักเรียนทั้งหมด  ๕๕ คน  อาคารเรียนได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดโนนเชือก เป็นสถานที่เรียน ปี พ.ศ. ๒๔๙๒    นายอัตถ์  สวงโท  ถึงแก่กรรม  และใน ปี พ.ศ. ๒๔๙๓  นายอำเภอได้แต่งตั้งนายทองดี  ตวงวิไล  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ปี พ.ศ. ๒๔๙๖   นายทองดี  ตวงวิไล  ย้ายไปสอนที่วัดศาลาลอย  ทางอำเภอได้แต่งตั้งนายสาย  ภิรมย์กิจ  มาดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่แทน

ในสมัยนายอัตถ์  สวงโท เป็นครูใหญ่ ได้จับจองที่ดินไว้ ๑ แปลง มีเนื้อที่ประมาณ  ๑๒ ไร่  ต่อมาทางโรงเรียนได้วางโครงสร้างปลูกอาคารเรียนถาวรขึ้น  และได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างคิดเป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) ปี พ.ศ. ๒๕๐๔  ได้รับงบประมาณจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการ  ประเภททุนสมทบ  ๒๐,๐๐๐  บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน )  ได้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบ  ป. ๑  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ชนิด  ๔ ห้องเรียน  ขนาด ๘ x ๓๒ เมตร 

เมื่อวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๔  เห็นว่าพอใช้เป็นสถานที่เรียนได้  จึงได้ย้ายจากศาลาการเปรียญวัดโนนเชือก  มาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่และต่อมาทางโรงเรียนได้รับหนังสือทางอำเภอที่  ๓๓๔๖/๒๕๐๕    ลงวันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๐๕  เรื่อง  การเรียกชื่อโรงเรียนประชาบาล  เดิมชื่อ  “โรงเรียนวัดโนนเชือก ”  เป็น  “โรงเรียนบ้านโนนเชือก”

            ปี  พ.ศ. ๒๕๒๐  ได้ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้น ป.๖  ได้เปิดทำการสอน ป.๕ ขึ้น 

เมื่อวันที่ ๑  พฤษภาคม ๒๕๒๐  มีนักเรียนชาย  ๑๓ คน  นักเรียนหญิง ๑๘  คน รวม ๓๑ คน

          ปี  พ.ศ. ๒๕๒๑  ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่อีก ๑ หลัง  ชนิด ๓ ห้องเรียน แบบ ป.๑ ฉ  อาคาร (คสล.)  ๒ ชั้น  ค่าก่อสร้าง ๓๔๒,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)  ไม่มีผู้รับเหมา 

          ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๓  จึงได้มีการก่อสร้าง แต่ราคาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างราคาสูงขึ้น  จึงตัดรายการก่อสร้างออก  เช่น  เพดานในก่อซีเมนต์บล็อคช่องลงบันได  เทคอนกรีตพื้นชั้นล่าง  ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน  เป็นต้น  อาคารหลังนี้ยังคงค้างการก่อสร้างต่อไป  ขณะนี้ได้ใช้เป็นสถานที่เรียนของชั้น ป. ๕- ๖  และอีก  ๑  ห้อง ได้จัดเป็นห้องพักครู เก็บตู้เอกสารต่างๆ

 

 

          ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๘  ทางราชการได้แต่งตั้งนายวีระ  ภิรมย์กิจ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ต่อจาก นายสาย  ภิรมย์กิจ  ซึ่งได้เกษียณอายุราชการ  โรงเรียนบ้านโนนเชือก มีครูทั้งหมด  ๑๐ คน ภารโรง  ๑  คน    จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  มี  ๑๑  ห้องเรียน

          โรงเรียนบ้านโนนเชือก  เคยได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นของกลุ่มโรงเรียนบัวบานสามัคคี

รวม ๒ ปีการศึกษา  มีผลงานและปริมาณงานดีมาตลอด  จนทางราชการแต่งตั้งให้ผู้บริหารเลื่อนระดับสูงขึ้นจากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  ๒๕๓๓  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนใหม่  ตามแบบ  สปช. ๑๐๕/๒๙ 

และได้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๓๔  และ ปี  พ.ศ. ๒๕๓๔  โรงเรียนบ้านโนนเชือก ได้รับอนุมัติให้เปิดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม. ๑) ขึ้น 

มีนักเรียนเข้าเรียน ๒๔  คน

          พ.ศ. ๒๕๓๕  ไดรับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน  แบบ  ป. ๑  ฉ  ใต้ถุนสูง

ซึ่งจะใช้เป็นห้องเรียนระดับประถมต่อไป

          พ.ศ.  ๒๕๓๙  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนใหม่  ตามแบบ  สปช. ๑๐๕/๒๙ 

          พ.ศ.  ๒๕๔๒  ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙  ซึ่งใช้เป็น

ชั้นเรียนต่อไป  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายลำจวน  ดิษขุนทด  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเชือก 

          พ.ศ.  ๒๕๕๑  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเชือก  เมื่อวันที่  ๑๑  เดือน  มิถุนายน  ๒๕๕๑  จนถึง ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

          ปัจจุบันปีการศึกษา  ๒๕๕๙  โรงเรียนบ้านโนนเชือกเปิดสอนชั้นอนุบาล ๒ - ๓  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๕๑  และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  มีข้าราชการครู  ๑๕   คน  พนักงานราชการ ๑ คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑ คน  พนักงานธุรการ ๑ คน  นักการภารโรง ๑ คน  มีนักเรียน ๑๙๕ คน  นาย มานิตย์  พรหมทอง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเชือก ตั้งแต่วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

 

           

 

   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ผู้บริหารโรงเรียน


นายทรง สิงห์เผ่น
ผอ.รร.บ้านโนนเชือก


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง