โรงเรียนบ้านห้วยบง

ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ประวัติโรงเรียน

สภาพแวดล้อมและบริบท

                   โรงเรียนบ้านห้วยบง  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๑๔  โดยชาวบ้านร่วมกันจัดสร้างเป็นอาคารเรียนแบบชั่วคราว ขนาดกว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร  พื้นที่  ๕  ไร่  ๓  งาน  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๔ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เมื่อ ปีการศึกษา  ๒๕๒๓ โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๗

ปีการศึกษา  ๒๕๒๓  สร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ฉ. ใต้ถุนเตี้ย ขนาด  ๓  ห้องเรียน

ต่อเติมอีก  ๒ ห้องเรียน เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๒๔

ปีการศึกษา  ๒๕๒๔  สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ  ๑  หลัง

                                                สร้างส้วมแบบกรมสามัญ  ๑  หลัง  ๓  ที่ 

ปีการศึกษา  ๒๕๓๐  สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.  ๒๐๒/๒๖  ๑  หลัง

ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นกระเบื้องเซรามิคและฟ้าเพดาน  พ.ศ.  ๒๕๕๓

ปีการศึกษา  ๒๕๓๔  สร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๑  ๑ หลัง  ๒  ที่ 

ปีการศึกษา  ๒๕๔๑  สร้างอาคารเรียนแบบ  กรมสามัญชั่วคราว  ๑  หลัง  ๕  ห้องเรียน

ปรับปรุงกั้นห้อง  โดยงบประมาณจากชาวบ้านห้วยบง  พ.ศ.  ๒๕๔๒

ปีการศึกษา  ๒๕๔๒  สร้างส้วมแบบ  สปช.  ๖๐๒  ๑  หลัง  ๔  ที่

สภาพการจัดการศึกษา

                โรงเรียนบ้านห้วยบงให้บริการการศึกษาในปัจจุบันครอบคลุมการศึกษา  ๒  ระดับ  ดังนี้

๑.ระดับก่อนประถมศึกษา  จัดการศึกษาในชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ ชั้นอนุบาล๒ และชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๓

๒.ระดับประถมศึกษา  จัดการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 

 

 

 

 


ผู้บริหารโรงเรียน


นายภุชพงษ์ ศรีโฉม
ผอ.รร.บ้านห้วยบง


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง