โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)

ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘

โดยรองอำมาตย์เอก  หลวงสรรพกิจโกศล  นายอำเภอจัตุรัส  เป็นผู้จัดตั้ง  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดจำปาทอง เป็นที่เรียนจึงได้ชื่อว่า โรงเรียนวัดจำปาทอง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ ต่อมา  ปี  พ.ศ.  ๒๔๖๕  ได้เลิกล้ม                                                                                                                                                                                ปี  พ.ศ.  ๒๔๗๖  เดือน  กันยายน   ได้กลับมาเปิดทำการสอนใหญ่โดยมี  นายแก้ว  รักมณี  เป็นครูใหญ่       

        ปี  พ.ศ.  ๒๔๙๔ ได้ย้ายมาสร้างอาคารเรียนถาวรที่บริเวณที่ปัจจุบัน และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)มาจนปัจจุบัน

        ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน  ๒  ระดับ  ได้แก่  ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

        ปัจจุบัน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น  อนุบาล  ๒  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  นักเรียนทั้งสิ้น  ๑๐๕ คน 

 


ผู้บริหารโรงเรียน


นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส
ผอ.รร.บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนโครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
E-Service
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
อำนาจหน้าที่
แผนดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง