โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)

ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ประวัติโรงเรียน

. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)  ตั้งอยู่เลขที่    ๑   หมู่ที่ ๑   หมู่บ้านหนองบัวโคก ถนนสุรนารายณ์     ตำบล.หนองบัวโคก   อำเภอจัตุรัส    จังหวัดชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์ ๓๖๒๒๐  โทรศัพท์ ๐๔๔๘๐๒๒๑๗     โทรสาร.             e-mail   Website   http://202.143.189.19/ongbuekok/

          เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล  ๑     ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   เนื้อที่  ๒๓   ไร่  ๙๐  ตารางวา   รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นที่เขตบริการ  ๓ หมู่บ้าน ดังนี้

                        (๑)  หมู่บ้านหนองบัวโคกหมู่ ๑

                        (๒) บ้านหนองตะครอง หมู่ ๙

                        (๓) หมู่บ้านบ้านแปรง หมู่ ๑.

          ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)

ที่ตั้ง โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑  ตำบล หนองบัวโคก    อำเภอ จัตุรัส  จังหวัด   ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์    ๓๖๒๒๐     โทรศัพท์    ๐๔๔-  ๘๐๒๒๑๗  จัดตั้งขึ้นพ.ศ.   ๒๔๘๒  โดยอาศัยศาลาวัดหนองบัวโคก(วัดชัยนคร) เป็นที่เรียนมีชื่อว่า “ โรงเรียนวัดหนองบัวโคก ”  ซึ่งมี  นายโต๊ะ  สิงหกลางพล เป็นครูใหญ่คนแรก  เมื่อพ.ศ. ๒๔๗๙ นายทอง   ไกรสนธิ์วัฒนา  และ  พันโทจรัส   กุสุมภ์   ได้บริจาคที่ดินจำนวน  ๒๓  ไร่  ๗๔๓  ตารางวา  ให้เป็นที่ก่อสร้างโรงเรียน โดยสร้างเป็นอาคารไม้  ๒ ชั้น  ๑  หลัง  ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น   ๑๐๑,๐๐๐   บาท  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนและตั้งชื่อโรงเรียนเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้บริจาคว่า “ โรงเรียนบ้านชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) ”   เปิดสอนตั้งแต่ชั้นป.๑-๔

ในปีพ.ศ.  ๒๕๐๐  ได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ถึงชั้นมัธยมปีที่ ๓  เรียกว่า  “  มัธยมสามัญ” โดยรับนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  โดยไม่บังคับ

ในปีพ.ศ.  ๒๕๐๗  ได้ยุบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  เหลือเพียงชั้น  ประถมศึกษาปีที่  ๑-๗  ต่อมาใน  พ.ศ. ๒๕๒๑  ได้ยุบ   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๗  เหลือเพียง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 

ในปีพ.ศ.  ๒๕๓๔  ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับ   อนุบาล  ๑   ถึงระดับ   มัธยมศึกษาปีที่  ๓

ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)  เปิดสอนชั้นอนุบาล  ๑-๒   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๖   และ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓

ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

            ๑. นายโต๊ะ   สิงหกลางพล               พ.ศ.  ๒๔๘๓-๒๔๘๔

            ๒. นายสาย  สิงห์จัตุรัส                    พ.ศ.  ๒๔๘๕-๒๔๘๗

            ๓. นายสาหัส   มีชำนาญ                  พ.ศ.  ๒๔๘๘-๒๕๐๔

            ๔. นายพรมมา   รุจาคม                  พ.ศ.  ๒๕๐๕-๒๕๐๖

            ๕. นายดัด    พงษ์สุวรรณ                 พ.ศ.  ๒๕๐๗-๒๕๐๗

๖. นายชัชวาล  มณีนุษย์                  พ.ศ.  ๒๕๐๘-๒๕๑๐

๗. นายหวล  สวัสดิวิทยะยง               พ.ศ.  ๒๕๑๐-๒๕๑๕

๘. นายโชคชัย  พูนชัย                     พ.ศ.  ๒๕๑๕-๒๕๒๓

๙. นายฟื้น  ดิเรกศิลป์                     พ.ศ.  ๒๕๒๔-๒๕๓๒

๑๐. นายสุรพงษ์  ดวงใจ                  พ.ศ.  ๒๕๓๒-๒๕๓๕

๑๑. นายทิพากร   มณีนุษย์              พ.ศ.  ๒๕๓๖-๒๕๔๐

๑๒. นายนิรัตน์   แสงห้วยไผ่             พ.ศ.  ๒๕๔๐-๒๕๔๑

๑๓. นายสุวิทย์  บ้งกุล                     พ.ศ.  ๒๕๔๑-๒๕๔๒

๑๔. นายสุสง่า  ศักดิ์ศาสตร์              พ.ศ.  ๒๕๔๒-๒๕๔๙

๑๕. นายสมพร   พรมชินวงศ์                        พ.ศ.  ๒๕๔๙- ๒๕๔๗

๑๖  นายเสถียร   ชาลีเครือ                          พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน

. ข้อมูลผู้บริหาร                 

      ๒.๑  ชื่อ-สกุลผู้บริหาร  นายเสถียร  ชาลีเครือ

        วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท    สาขา บริหารการศึกษา

         ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา   ปี ๗ เดือน

 


ผู้บริหารโรงเรียน


นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดม
ผอ.รร.ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง