โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา

ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป

           โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙  บ้านทุ่งสว่างวัฒนา  ตำบลบ้านกอก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  โทรศัพท์  ๐๔๔-๘๗๐๑๖๐  โรงเรียนได้จัดตั้งและเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  ๒๔  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐  โดยชาวบ้านได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้  เปิดสอนครั้งแรกตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ต่อมาได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ต่อมาเดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๒๓  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ  จำนวน  ๓  ห้องเรียน  โดยปลุูกสร้างในเนื้อที่จำนวน  ๑๕  ไร่  ๑  งาน  ๕๗  ตารางวา  ของนายริม  คำกลาง  ซึ่งเป็นผู้บริจาคให้ลักษณะพื้นที่เป็นดินทราย  มีอาณาเขตดังนี้  ทิศเหนือจรดที่  นางลำไย  โพธิ์ทอง  ทิศตะวันออกจรดที่  นายดาวเทียม  เสียดขุนทด  ทิศใต้จรดที่  นายจันทร์  ภิรมย์ไทย  ทิศตะวันตกจรดทางสาธารณะ

           ในระยะแรกทางราชการได้ส่ง  นายสนั่น   จันมา  ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนบ้านสระสีเหลี่ยม  มารักษาการแทนครูใหญ่และเป็นครูคนเดียวในโรงเรียนนี้

          มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น  จำนวน  ๓  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ ๙  บ้านทุ่งสว่างวัฒนา  หมู่ที่ ๑๕  บ้านหนองไผ่   และหมู่ที่ ๑๖  บ้านดงผาสุข

          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา  ได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน  ๖๒  คน  มีห้องเรียนจำนวน  ๘  ห้อง  ผู้บริหาร  ๑  คน  ครูผู้สอน  ๔  คน  ครูอัตราจ้าง ๑  คน  (โรงเรียนจัดหางบประมาณจ้างเอง)  พี่เลี้ยงเด็กพิการ  ๑  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ๑  คน  และอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง  ๑  คน  อาคารเรียน  ๒  หลัง  บ้านพักครุู  ๑  หลัง  อาคารเอนกประสงค์  ๑  หลัง  ห้องเรียน  ๘  ห้อง  ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์  ๑  ห้อง  รวม  ๙  ห้อง    

 

 


ผู้บริหารโรงเรียน


นายหาญชัย ถาวงษ์กลาง
ผอ.รร.บ้านทุ่งสว่างวัฒนา


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง