โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐)  เป็นโรงเรียนประชาบาลโรงเรียนแรกของตำบล  

ชื่อ “โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านเพชร ”  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี   พ.ศ.  ๒๔๖๘  โดยมีพระภิกษุเปลี่ยน  บุญมา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก  ตั้งอยู่ในบริเวณเขตวัดตะบองเพชร   

ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวัดตะบองเพชร ”

พ.ศ.  ๒๕๐๐   คุรุสภาได้อนุมัติเงินจากการจัดงานวันครู  ให้ปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ

วันครู ๒๕๐๐  ซึ่งเป็นอาคารหลังแรกที่ได้ปลูกสร้างขึ้นในบริเวณที่ดินของโรงเรียนบนเนื้อที่ ๔๕ ไร่ ๓  งาน

๖๘.๒  ตารางวาและทางราชการได้อนุญาตให้โรงเรียนเปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนบ้านเพชร (วันครู ๒๕๐๐)”  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

พ.ศ.  ๒๕๒๓  ทางราชการได้โอนโรงเรียนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด   มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ 

ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๓  และโรงเรียนอยู่ในโครงการโรงเรียนชุมชนทางราชการจึงให้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู ๒๕๐๐) ” ตั้งแต่นั้นมา

   อักษรย่อของโรงเรียน       คือ    “ ช.บ.พ. ”

                   สีประจำโรงเรียน              คือ     “ เขียว – เหลือง ”

                   ต้นไม้ประจำโรงเรียน         ต้นกัลปพฤกษ์

                  สีเขียว       หมายถึง    ความสดชื่น  ความเจริญงอกงาม  ความรัก  ความสามัคคี

                  สีเหลือง     หมายถึง    ความบริสุทธิ์  มีคุณธรรม  มีระเบียบวินัย  มีความสง่างาม

                   คติธรรม    “ ธม   โม   หเว   รก  ขติ   ธมม   จารี ”  (ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม) 


ผู้บริหารโรงเรียน


นายสุวิทย์ แก้วเพชร
ผอ.รร.ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
นายวินชัย สุจา
รอง ผอ.รร.ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง