ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป   ตั้งขึ้นเมื่อ 2  กันยายน  2476

 ที่ตั้ง       บ้านวังกะอาม หมู่ที่ 5 ต.บ้านตาล     อ.  บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160

เนื้อที่        7  ไร่  1  งาน  78  ตารางวา

     โรงเรียนวังกะอาม  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 2  กันยายน  2476 โดยมี นายเลี้ยง  กลิ่นศรีสุข  เป็นครูใหญ่คนแรก มีอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ. ใต้ถุนสูง  1 หลัง อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202 / 2626  1  หลัง,ห้องส้วม แบบ 101/26  1 หลัง, สนามฟุตบอล  ขนาด 85x45 ม. สนามวอลเล่ย์บอล,  ถังน้ำฝนแบบ ฝ.  30 1 ชุด, ถังน้ำฝนแบบ กรมโยธา 1 ใบ ,  ปัจจุบัน   เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้น อนุบาล 2 ถึง ชั้น ป.6 มี นางธณัณณัฐ  คำยง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบัน


ผู้บริหารโรงเรียนผอ.รร.วังกะอาม


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง