โรงเรียนบ้านโคกแสว

ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ประวัติโรงเรียน

1.1  ประวัติโรงเรียน

-  โรงเรียนบ้านโคกแสว จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.  2501   อาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียนชั่วคราว               มีครู  2  คน  คือ  นายประสิทธิ์  พงษ์เส็ง  และนางโภชนา  วรรณพงษ์

-  ปี พ.ศ. 2503  ชาวบ้านโคกแสวได้ช่วยกันก่อสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น 1 หลัง และทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนอย่างเป็นทางการโดยมี นายประสิทธิ์  พงษ์เส็ง  เป็นครูใหญ่คนแรก

-  ปี พ.ศ. 2518  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในการสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1ซ. พิเศษ  2  ห้องเรียน  งบประมาณ 20,000 บาท

-  ปี พ.ศ.2524  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1ฉ. ใต้ถุนสูง  3  ห้องเรียน  งบประมาณ 400,000 บาท

-  ปี พ.ศ. 2530  ได้จับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26  และต่อเติมอาคารเรียน ป1ฉ. ใต้ถุนสูง

-  ปี พ.ศ. 2551  ได้รับงบประมาณอุทกภัย ปรับปรุง ซ่อมแซมและปูกระเบื้องอาคารเรียน

ป1ฉ. ชั้นล่าง  3  ห้องเรียน  และอาคารเอนกประสงค์แบบสปช.202/26  งบประมาณ 110,000  บาท

- ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโคกแสว  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนทั้งหมด  69  คน  มีนางสถาพร  วัชรชัยสิริกุล  เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 

1.2  ที่ตั้ง

โรงเรียนบ้านโคกแสว  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  บ้านโคกแสว  ตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์             จังหวัดชัยภูมิ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต 3  กระทรวงศึกษาธิการ  

1.3  เนื้อที่

โรงเรียนบ้านโคกแสว  มีเนื้อที่  จำนวน  6  ไร่  -  งาน  25.80  ตารางวา  ที่ราชพัสดุ เลขทะเบียน ชย.267

1.4  คำขวัญของโรงเรียน

“สามัคคี   มีวินัย   ใฝ่ศึกษา  มารยาทงาม”

1.5  สีประจำโรงเรียน

เขียว  -  เหลือง

1.6  อักษรย่อ

“ ค.ส ”.


ผู้บริหารโรงเรียน


นายศราวุธ ต่อพันธ์
ผอ.รร.บ้านโคกแสว


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง