ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

          โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์  ตั้งอยู่ที่  หมู่  6  บ้านโคกหินตั้ง  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ก่อตั้งเมื่อวันที่  3  กันยายน  พ.ศ.  2493  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  3  เปิดสอน  2  ระดับ  คือ  ระดับชั้นอนุบาล  1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีจำนวนห้องเรียน  8  ห้อง  มีจำนวนนักเรียน  ทั้งสิ้น  95  คน   มีเนื้อที่ตามเอกสารการรังวัดปักหลักเขตที่ราชพัสดุปี  พ.ศ.  2542  จำนวน  2  แปลง  ได้แก่  ที่ตั้งโรงเรียนเนื้อที่  31  ไร่  1  งาน  40  ตารางวา  ขั้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นแปลงหมายเลขทะเบียนที่  ชย.1072  และแปลงบ้านพักครูและแปลงเกษตรเนื้อที่  13  ไร่  3  งาน  48  ตารางวา  ขั้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นแปลงหมายเลขนะเบียนที่  ชย.1073  รวมเนื้อที่ทั้งหมด  45  ไร่  88  ตารางวา

          เขตพื้นที่บริการการศึกษามี  3  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย  บ้านโคกหินตั้ง  หมู่ที่  6  ,  บ้านคลองสันติธรรม  หมู่ที่  11  และบ้านสามหลังพัฒนา  หมู่ที่  10  ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนนับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ100

          ชื่อ – สกุลผู้บริหาร   นายไกรสร  ชาติชนะ   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  การศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต  ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  17  ตุลาคม  2556  จนถึงปัจจุบัน

          จำนวนอาคารเรียน มี  3  หลัง  เป็นอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย  2  หลัง หลังละ  3  ห้องเรียน  อาคารเอนกประสงค์  แบบ  สปช.  201/26  จำนวน  1  หลัง  อาคารเอนกประสงค์  แบบ  สปช. 202/26 (โครงหลังคาเหล็ก)  ส้วม  แบบ  สปช.601/26  จำนวน  1  หลัง  ส้วม  แบบ  สปช.604/45  จำนวน  1  หลังห้องสมุด  1  หลัง  อาคารเรียนอนุบาล  1  หลัง  จำนวน  2  ห้อง  สนามฟุตบอล  1  สนาม  สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม  บ้านพักเรือนแถว  1  หลัง  อาคารเรียน  แบบ  สปช.105/29  2 ชั้น 5 ห้อง ใต้ถุนโล่ง

          โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์  ด้านการจัดการศึกษาได้พัฒนาตามลำดับ  สามารถสร้างเครือข่ายทางการศึกษาสู่ชุมชน  ซึ่งชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  นักเรียนได้รับการประกันทางการศึกษา  โรงเรียนมีมาตรฐานตามเกณฑ์  ได้รับการประกันคุณภาพจากชุมชนและสามารถบริหารทรัพยากรในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น  ระดับจังหวัด  พ.ศ.  2549  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเหรียญทอง  ปี  2551-2555  สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2555  โรงเรียนดีศรีตำบล  ปี 2556 โรงเรียนประชารัฐ  ปี  2559 โรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล ปี 2561 และได้รับคัดเลือกสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา  2561 ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก


ผู้บริหารโรงเรียน


นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์
ผอ.รร.โคกหินตั้งศึกษาศิลป์


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
Social Network
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.