โรงเรียนบ้านโคกไค

ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ประวัติโรงเรียน

           โรงเรียนบ้านโคกไค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 หมู่บ้านโคกไค ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ     ผู้อำนวยการโรงเรียน นายทวี  ธรรมโชติ โทรศัพท์ 086-2521925 

            โรงเรียนบ้านโคกไค เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2517 โดยนายพรมมี  มูลจันทร์ ผู้นำหมู่บ้านเป็นผู้บริจาคที่ดิน จำนวน 18 ไร่ 2 งาน พร้อมด้วยชาวบ้าน      ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นจำนวน 1 หลัง กว้าง 18 เมตร ยาว 12 เมตร และสูง 1 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 50,000 บาท เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้การศึกษา    แก่เด็ก เยาวชนหมู่บ้านโคกไคและหมู่บ้านใกล้เคียง โรงเรียนบ้านโคกไคเปิดสอนครั้งแรกอยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครูใหญ่คนแรกคือ นายสุรฤทธิ์  เจริญวัฒน์            ต่อมาปี พ.ศ. 2528 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป1.ฉ ใต้ถุนสูง 3 ห้องเรียนและในปีพ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่าง 3 ห้องเรียน ในปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทเดมเลอร์ไคร์ส-เลอร์ ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) ในการสร้างอาคารมิตรสัมพันธ์ งบประมาณ 300,000 บาท ก่อสร้าง         

โรงเรียนบ้านโคกไค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 หมู่บ้านโคกไค ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายทวี  ธรรมโชติ โทรศัพท์ 086-2521925 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านโคกไค เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2517 โดยนายพรมมี      มูลจันทร์ ผู้นำหมู่บ้านเป็นผู้บริจาคที่ดิน จำนวน 18 ไร่ 2 งาน พร้อมด้วยชาวบ้านได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นจำนวน 1 หลัง กว้าง 18 เมตร ยาว 12 เมตร และสูง 1 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 50,000 บาท เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่เด็ก เยาวชนหมู่บ้านโคกไคและหมู่บ้านใกล้เคียง โรงเรียนบ้านโคกไคเปิดสอนครั้งแรกอยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครูใหญ่คนแรกคือ     นายสุรฤทธิ์  เจริญวัฒน์ ต่อมาปี พ.ศ. 2528 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป1.ฉ ใต้ถุนสูง 3 ห้องเรียนและในปีพ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่าง 3 ห้องเรียน ในปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทเดมเลอร์ไคร์ส-เลอร์ ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) ในการสร้างอาคารมิตรสัมพันธ์ งบประมาณ 300,000 บาท ก่อสร้างสนามวอลเล่ย์บอล              1 สนาม งบประมาณ 35,000 บาท และสนามตะกร้อ 1 สนาม งบประมาณ 25,000 บาท ทั้งนี้            ได้รับความร่วมมือ   ร่วมใจจากชาวบ้านโคกไคและพนักงานของบริษัทที่เสียสละด้านแรงงานจนทำให้การก่อสร้างเสร็จสิ้นลงด้วยดีรวมงบประมาณทั้งสิ้น 36,000 บาท

          ในปี 2549 คณะครู นักเรียนและชุมชนได้จัดหาผ้าป่าเพื่อการศึกษาสมทบทุนก่อสร้างโรงอาหารหลังใหม่    ได้เงินประมาณ 100,000 บาท จึงได้เริ่มทำการก่อสร้างแต่ยังไม่เสร็จ ต่อมาได้มีคณะนักศึกษาจากสถาบันราชภัฏสวน-สุนันทา ในโครงการของกองทัพบก ได้สนับสนุนงบประมาณ 100,000 บาท      ให้นักศึกษาได้มาออกค่าย และร่วมกับชุมชนร่วมกันก่อสร้างโรงอาหารหลังใหม่จนเสร็จสิ้น                 รวมงบประมาณ 300,000 บาท          

ในปีพ.ศ.2553 ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิพี่ช่วยน้องได้เข้ามาช่วยทาสีอาคารเรียน    เปลี่ยนหลังคาสังกะสีอาคารเรียนชั้นสูงด้านหน้าทำซุ้มหลังคาพระพุทธรูปหน้าเสาธงให้ใหม่และติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มให้กับเด็กนักเรียน

ต่อมาเมื่อวันที่ 11-17 มีนาคม พ.ศ. 2554  นักศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าขุนทหารลาดกระบังได้มาปรับปรุงอาคารห้องสมุดโดยก่ออิฐประสานรอบอาคารให้ใหม่ทั้งหมด และปูพื้นด้วยเสื่อน้ำมันทั้งหลัง รวมงบประมาณ 50,000 บาทและยังช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับบริเวณโรงเรียน

ต่อมา ในวันที่ 11-20 เมษายน พ.ศ. 2554  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     จังหวัดนครราชสีมา  และคณะครูชาวค่าย ได้มาออกค่ายพัฒนา โดยสร้างเวทีในอาคารเอนกประสงค์ ปรับภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียน พร้อมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนในช่วงที่ปิดภาคเรียนอีกด้วย

          ปีงบประมาณ 2554  ได้รับงบประมาณจากการแปรญัตติ 1 จาก ส.ส.พุฒิพงฒ์  สงวนวงศ์ชัย เป็นจำนวนเงิน 80,000  บาท ทำการปูกระเบื้องในอาคารเอนกประสงค์

          ปี พ.ศ.2557 โรงเรียน  ชาวบ้านโคกไคได้ร่วมกันจัดตั้งกองผ้าป่าการศึกษาและได้ก่อสร้างโรงครัวเอนกประสงค์ ในการใช้ประโยชน์แก่โรงเรียนและชุมชน

          ต่อมาวันที่ 26 มีนาคม 2559  กลุ่มฟอร์จูนเนอร์คลับรามอินทราและเด็กหญิงวรรณพร  จิรพิทยานนท์ พร้อมด้วย คณะ พ.ต.อ.พิษณุ  พรานพนัส และผู้จิตศรัทธาได้จัดทำห้องโสตทัศนศึกษาให้กับ      ทางโรงเรียน

          ในระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน พ.ศ.2561 กลุ่มนักศึกษาค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ได้จัดกิจกรรมสร้างอาคารปฐมวัยให้กับโรงเรียนบ้านโคกไค งบประมาณ 250,000 บาท และจัดกิจกรรมให้ความรู้      แก่เด็กนักเรียน  

          วันที่ 9 มกราคม 2562 ทางโรงเรียนได้รับบริจาคอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จากผู้ใจบุญผ่านทางมูลนิธิซีซีเอฟ.ชัยภูมิ 1 ชุดใหญ่                        

ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 91 คน  ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ครู 5 คน ครูธุรการ 1 คน และนักการภารโรง 1 คน

ระยะทางห่างจากอำเภอเทพสถิต 7 กิโลเมตร 

สนามวอลเล่ย์บอล              1 สนาม งบประมาณ 35,000 บาท และสนามตะกร้อ 1 สนาม งบประมาณ 25,000 บาท ทั้งนี้            ได้รับความร่วมมือ   ร่วมใจจากชาวบ้านโคกไคและพนักงานของบริษัทที่เสียสละด้านแรงงานจนทำให้การก่อสร้างเสร็จสิ้นลงด้วยดีรวมงบประมาณทั้งสิ้น 36,000 บาท

          ในปี 2549 คณะครู นักเรียนและชุมชนได้จัดหาผ้าป่าเพื่อการศึกษาสมทบทุนก่อสร้างโรงอาหารหลังใหม่    ได้เงินประมาณ 100,000 บาท จึงได้เริ่มทำการก่อสร้างแต่ยังไม่เสร็จ ต่อมาได้มีคณะนักศึกษาจากสถาบันราชภัฏสวน-สุนันทา ในโครงการของกองทัพบก ได้สนับสนุนงบประมาณ 100,000 บาท      ให้นักศึกษาได้มาออกค่าย และร่วมกับชุมชนร่วมกันก่อสร้างโรงอาหารหลังใหม่จนเสร็จสิ้น                 รวมงบประมาณ 300,000 บาท          

ในปีพ.ศ.2553 ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิพี่ช่วยน้องได้เข้ามาช่วยทาสีอาคารเรียน    เปลี่ยนหลังคาสังกะสีอาคารเรียนชั้นสูงด้านหน้าทำซุ้มหลังคาพระพุทธรูปหน้าเสาธงให้ใหม่และติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มให้กับเด็กนักเรียน

ต่อมาเมื่อวันที่ 11-17 มีนาคม พ.ศ. 2554  นักศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าขุนทหารลาดกระบังได้มาปรับปรุงอาคารห้องสมุดโดยก่ออิฐประสานรอบอาคารให้ใหม่ทั้งหมด และปูพื้นด้วยเสื่อน้ำมันทั้งหลัง รวมงบประมาณ 50,000 บาทและยังช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับบริเวณโรงเรียน

ต่อมา ในวันที่ 11-20 เมษายน พ.ศ. 2554  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     จังหวัดนครราชสีมา  และคณะครูชาวค่าย ได้มาออกค่ายพัฒนา โดยสร้างเวทีในอาคารเอนกประสงค์ ปรับภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียน พร้อมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนในช่วงที่ปิดภาคเรียนอีกด้วย

          ปีงบประมาณ 2554  ได้รับงบประมาณจากการแปรญัตติ 1 จาก ส.ส.พุฒิพงฒ์  สงวนวงศ์ชัย เป็นจำนวนเงิน 80,000  บาท ทำการปูกระเบื้องในอาคารเอนกประสงค์

          ปี พ.ศ.2557 โรงเรียน  ชาวบ้านโคกไคได้ร่วมกันจัดตั้งกองผ้าป่าการศึกษาและได้ก่อสร้างโรงครัวเอนกประสงค์ ในการใช้ประโยชน์แก่โรงเรียนและชุมชน

          ต่อมาวันที่ 26 มีนาคม 2559  กลุ่มฟอร์จูนเนอร์คลับรามอินทราและเด็กหญิงวรรณพร  จิรพิทยานนท์ พร้อมด้วย คณะ พ.ต.อ.พิษณุ  พรานพนัส และผู้จิตศรัทธาได้จัดทำห้องโสตทัศนศึกษาให้กับ      ทางโรงเรียน

          ในระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน พ.ศ.2561 กลุ่มนักศึกษาค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ได้จัดกิจกรรมสร้างอาคารปฐมวัยให้กับโรงเรียนบ้านโคกไค งบประมาณ 250,000 บาท และจัดกิจกรรมให้ความรู้      แก่เด็กนักเรียน  

          วันที่ 9 มกราคม 2562 ทางโรงเรียนได้รับบริจาคอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จากผู้ใจบุญผ่านทางมูลนิธิซีซีเอฟ.ชัยภูมิ 1 ชุดใหญ่                        

ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 82 คน  ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ครู 5 คน ครูธุรการ 1 คน และนักการภารโรง 1 คน

ระยะทางห่างจากอำเภอเทพสถิต 7 กิโลเมตร 


ผู้บริหารโรงเรียน


นายทวี ธรรมโชติ
ผอ.รร.บ้านโคกไค

ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data)


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้องCopyright 2022 : โรงเรียนบ้านโคกไค ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
ผู้ดูแลเว็บไซต์ :
Website for School v. : 2022.07 by DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3