โรงเรียนบ้านหัวหนอง

ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ประวัติโรงเรียน

    โรงเรียนบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 บ้านหัวหนอง ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2522 โดยชาวบ้านได้บริจาควัสดุและแรงงานสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ในที่ดินของ นายสี แพงเจริญ เนื้อที่ 4 ไร่ ครูใหญ่คนแรกคือ นายมานิจ ดามาพงษ์  เปิดป้ายโรงเรียนวันแรก วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2522  มี นายวีระ ทิพย์รักษ์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอหนองบัวระเหว เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนซึ่งเป็นอาคารชั่วคราว

          ต่อมามีชมรมนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มาสร้างอาคารชั่วคราว เป็นอาคารไม้ทรงจั่วชั้นเดียว พื้นที่ 128 ตารางเมตร  บนที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียน ชย.437 เนื้อที่ 42 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา นักเรียนทั้งหมด 35 คน มีครู 1 คน คือ นายมานิจ ดามาพงษ์ รักษาการแทนครูใหญ่ ต่อมาได้บรรจุ นายวิชัย จำพันธุ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2522 และต่อมา ปีพุทธศักราช 2524  ทางราชการอนุมัติงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. ใต้ถุนสูง ขนาด 3 ห้องเรียน ปีพุทธศักราช 2542 ได้รับงบประมาณต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียนเป็น 2 ห้องเรียนจากพระครูสุวิมล ภาวนาคุณ (พระอาจารย์จื่อ) อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นตามรายละเอียด ดังนี้ ส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 2 หลัง 4 ห้อง และถังน้ำฝนแบบ ฝ.33 จำนวน 6 ถัง 

          ปัจจุบันปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านหัวหนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนทั้งหมด 30 คน มีผู้บริหารโรงเรียน 1 คน ข้าราชการครู 2 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คนและนักการภารโรง 1 คน


ผู้บริหารโรงเรียน


นายนพรัตน์ มุกดา
ผอ.รร.บ้านหัวหนอง


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
Social Network
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง