โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก

ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก  ตั้งอยู่บ้านโสกปลาดุก หมู่ที่  2 ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ    ตั้งอยู่บนเนื้อที่  18   ไร่   79   ตารางวา   ซึ่งนายสี  หอมสมบัติ  ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นได้จับจองเอาไว้เพื่อเป็นสถานที่ปลูกสร้างอาคารเรียน และมอบให้เป็นสมบัติของโรงเรียน  วันที่  7   กันยายน พ.ศ.  2507   โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก   ได้เปิดเรียนเป็นครั้งแรกตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยครั้งแรกมีนักเรียนมาจาก 4  หมู่บ้าน ได้มาเรียนร่วมกันคือ   บ้านโสกปลาดุก  บ้านหนองคลอง  บ้านดอนตะโก  และบ้านท่าช้าง     ได้ดำเนินการสอนเรื่อยมาจนกระทั่งบ้านท่าช้างได้เปิดโรงเรียนขึ้นในหมู่บ้าน   นักเรียนที่มาจากบ้านท่าช้างจึงได้ออกจากโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกไปเข้าเรียนที่นั้น  คงเรียนร่วมกันอยู่  3  หมู่บ้าน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้เปิดเรียนจากชั้นอนุบาล  ชั้นประถมศึกษา  และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงปัจจุบัน

        ดังมีรายการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันคือ

        1.  นายคง   ชำนาญศรี                       ปี  พ.ศ.  2507

        2.  นายประสิทธิ์  เกิดสิน                      ปี  พ.ศ.  2508

        3.  นายมหันต์  ชัยพันธุ์                       ปี  พ.ศ.  2529

        4.  นายประยุทธ  เจิมชัยภูมิ          ปี  พ.ศ.  2561

        5.  นายเทพสถิต  อินาวัง                     ปี  พ.ศ.  2561 – ปัจจุบัน

โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก ได้รับการก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารประกอบต่างๆ ดังนี้

1. อาคารเรียนหลังที่ 3                        สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2537

2. อาคารเรียนหลังที่ 4                        สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2559

3. อาคารเรียนหลังที่ 5                        สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2560

4. ฝ.33 ชุดที่ 1                          สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2518

5. ฝ.33  ชุดที่ 2                         สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2524

6. ฝ.30  ชุดที่ (พิเศษ)                 สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2534

7. ส้วมหลังที่ 1                           สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2530

8. ส้วมหลังที่ 2                           สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2534

9. ส้วมหลังที่ 3                           สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2552

10. สนามบาสเกตบอล                 สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2538

  1.  สระน้ำการเกษตร                      สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2529
  2.  สนามเด็กเล่น                    สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2529
  3.  สนามฟุตบอล ฟ.1/42         สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2543
  4.  สนามกีฬาอเนกประสงค์              สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2547

 

มีอาคารเรียนจำนวน 4 หลัง อาคารประกอบการ จำนวน 4 หลัง  ส้วมจำนวน 4 หลัง มีระบบบ่อบาดาลที่ใช้ในการผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่ได้มาตรฐานจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่ในเขตบริการจำนวน 3 หมู่บ้านคือ หมู่ที่2 บ้านโสกปลาดุก หมู่ 5 บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 6 บ้านดอนตะโก และมีเด็กนอกเขตบริการมาเรียนร่วมอีก คือ หมู่ที่ 1  บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 7 บ้านดอนชุมช้าง  หมู่ที่ 9 บ้านห้วยบง อำเภอจัตุรัส และหมู่ที่ 4 บ้านวังกุง อำเภอซับใหญ่  มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   มีจำนวนนักเรียนรวม     256  คน 

        ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ราบ สภาพพื้นที่เหมาะสำหรับทำการเกษตรกรรม มีประชากรภายในชุมชนโดยประมาณ   420  ครัวเรือน  เป็นสังคมเกษตรกรรม ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก และมีอาชีพอื่นๆ เสริมบ้างเล็กน้อย คือ การเพาะเห็ด การค้าขาย อุตสาหกรรมการต่อโครงรถบรรทุกขนาดเล็ก อาชีพรับจ้าง  และรับราชการบางส่วน  สภาพความเป็นอยู่ของคนทั่วไปภายในหมู่บ้านมีความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจ ครอบครัวที่มีความพร้อมจะส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนในตัวอำเภอและจังหวัดที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ส่วนที่เข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ก็จะเป็นนักเรียนที่มีฐานนะยากจน  ด้อยโอกาสทางสังคม  เศรษฐกิจ และมีสภาพครอบครัวแตกแยก  ทางโรงเรียนจึงต้องจัดระบบดูแลผู้เรียนเชิงลึกและต้องให้ทั่วถึงกับทุกกลุ่มเป้าหมาย

สภาพสังคมภายในชุมชน เนื่องจากลักษณะอาชีพและรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลกระทบโดยตรงกับสภาพชีวิตของคนในชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผู้คนในชุมชนมีความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น  ค่าครองชีพเพิ่มขึ้นในขณะที่รายได้ยังคงเดิม ปัญหาที่เกิดกับผู้คนคือปัญหาหนี้สินของครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น อบายมุขและการค้ายาเสพติดเริ่มกระจายตัวเข้าสู่ชุมชน บทบาทหน้าที่ของทางโรงเรียนจึงต้องเปลี่ยนแปลงจากถ่ายทอดความรู้สู่การสร้างเกราะป้องกันตนเองจากอบายมุขและสิ่งเสพติดให้กับผู้เรียน


ผู้บริหารโรงเรียน


นายเทพสถิต อินาวัง
ผอ.รร.บ้านโสกปลาดุก


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
Q&A
Social Network
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง