ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ตั้งอยู่หมู่ที่ 13และหมู่ 9 ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ มีที่ดิน 2 แปลงแปลงที่ 1  อยู่ติดกับวัดโพธิ์ชัยศรีบ้านห้วยแย้มีเนื้อที่ 19 ไร่ 1 เลขที่ กย 423 แปลงที่ 2 คือสถานที่ตั้งของโรงเรียนมีเนื้อที่ 20ไร่เลขที่ 424ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน สิ่งปลูกสร้างประกอบด้วยอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ 2 ชั้น6ห้องเรียน1หลัง อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 2 ชั้น 8 ห้องเรียนจำนวน 1หลัง อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 2 ชั้น 8 ห้องเรียน 1หลัง อาคารอเนกประสงค์แบบกรมสามัญ 312 จำนวน 1หลัง ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆและที่รับประทานอาหารกลางวัน ส้วมจำนวน 4หลัง หลังที่ 1 แบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง 6 ที่แบบ สปช.601/29 จำนวน 1 หลัง 4 ที่แบบกรมสามัญจำนวน 2 หลัง 4 ที่ บ้านพักครูแบบกรมสามัญจำนวน 3หลัง บ้านพักเรือนแถว 1ชุด 5 คูหา ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ .30 พิเศษ 1ชุด ฝ.33 จำนวน 3ชุด อาคารสำนักงาน 1 หลังสหกรณ์ร้านค้า 1 หลัง อาคารเก็บอุปกรณ์กีฬา 1 หลัง บ่อเลี้ยงปลา 3 บ่อ สนามกีฬา สนามวอลเล่ย์บอล สนามตะกร้อ สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล  ในปีงบประมาณ 2554 ในงบประมาณโรงเรียนดีศรีตำบล สร้างถนนคอนกรีต ยาว 200 เมตร หน้าอาคารเรียน รั้ว ในปีงบประมาณ 2555 สร้างและต่อเติมอาคารเรียน แบบ105/26 และ 105/29 โดยทำกันสาดและปูกระเบื้องหน้าอาคารเรียน ต่อเติมอาคารสำนักงาน และต่อเติมส้วม โดยได้งบประมาณแปรญัตติเงิน 879,800 และโรงกรองน้ำกรมทรัพย์ธรณีวิทยา เป็นเงินหนึ่งล้านบาทเศษ

          ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 2-3) ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.1-ป.6) มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 392 คน เป็นชาย 205 คน เป็นหญิง 19 คน บุคลากร 24 คน เป็นชาย 11 คน หญิง 14 คน เขตบริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านห้วยแย้หมู่ที่ 1,9,13 บ้านคลองงูเหลือมหมู่ 8 และยังมีหมู่บ้านนอกเขตบริการ  คือ บ้านห้วยยางกลาง บ้านห้วยยางดีและซับหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายอำนาจ ไพรเขียว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โทร 088-5811744


ผู้บริหารโรงเรียน


นางสำอาง คำเสียง
ผอ.รร.ชุมชนบ้านห้วยแย้
นางสาวเยาวลักษณ์ ดิษสอน
รอง ผอ.รร.ชุมชนบ้านห้วยแย้


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนข้อมูลการติดต่อ
Q&A
Social Network
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.