คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                      คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                   โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)

 

   ที่

                          ชื่อ

                  ตำแหน่ง

   คณะกรรมการตัวแทนกลุ่ม

    ๑

  นายอำนาจ  ฝาสันเทียะ  

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

            ประธานกรรมการ

    ๒

  นายสำเนียง  คำลาย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

                 กรรมการ

    ๓

  นายสุนทร  มีสุวรรณ

  ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น

                 กรรมการ

    ๔

  นายสุรัตน์  เหม่ชัยภูมิ

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

                 กรรมการ

    ๕

  นายสุข  หลุยบัวใหญ่

  ผู้แทนองค์การศาสนา

                 กรรมการ

    ๖

  นางสมจิต  ธรรมคุณ

  ผู้แทนผู้ปกครอง

                 กรรมการ

    ๗

  นายสุชาติ  เชื้อเสนา

  ผู้แทนศิษย์เก่า

                 กรรมการ

    ๘

  นางเสาวนีย์  สิทธิเวช

  ผู้แทนครู

                 กรรมการ

    ๙

  นางสมปอง  สารักษ์

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

       กรรมการและเลขานุการ


ผู้บริหารโรงเรียน


นางสายหยุด ผาดี
ผอ.รร.บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
แผนดำเนินงานประจำปี
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง