โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา

ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                     คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                            โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา

     นายริม   คำกลาง                                                                               ประธานที่ปรึกษา

1.  นายสุเทพ   หมึกขุนทด           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      ประธานกรรมการสถานศึกษา

2.  นายสมบัติ   สีแดง                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ

3.  นายประชุม  เรียงสันเทียะ       ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการ

4.  นายสุพล  คำกลาง                  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                             กรรมการ

5.  นายมะลิ   โพธิ์ทอง                 ผู้แทนผู้ปกครอง                                  กรรมการ

6.  นายเด่นรัก  จ่าแก้ว                 ผู้แทนศิษย์เก่า                                    กรรมการ

7.  นางสมหวัง  เหิงขุนทด           ผู้แทนองค์กรชุมชน                             กรรมการ

8.  นายนิกร    ปราณีตพลารักษ์    ผู้แทนครู                                              กรรมการ

9.  นายวัชระ  แก้วเพชร                ผู้อำนวยการโรงเรียน                          กรรมการและเลขานุการ

10.  นายสมจิตร  ขันสันเทียะ                                                                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

11.  นายสนั่น    สงสันเทียะ                                                                     ผู้ทรงคุณวุฒิ

 


ผู้บริหารโรงเรียน


นายหาญชัย ถาวงษ์กลาง
ผอ.รร.บ้านทุ่งสว่างวัฒนา


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง