โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)  อำเภอบำเหน็จณรงค์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3  ปี 2563

ที่

ชื่อ  -  สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

1

นายไพโรจน์  ตั้งไพโรจน์วงศ์ 

ประธานคณะกรรมการฯ

 

 

2

นายณัฐกุล  ประทุมวงศ์

กรรมการ

 

 

3

นางวลัยลักษณ์  นาคนิล

กรรมการ

 

 

4

นายไสว  พาขุนทด

กรรมการ

 

 

5

นางพรกมล  บุญมาวิทย์

กรรมการ

 

 

6

นายบุญมี  ฉิมวาส 

กรรมการ

 

 

7

นางศิรประภา  ตฤปอัชฌา 

กรรมการ

 

 

8

นางสาวดวงจันทร์  ชัยสามารถ

กรรมการ

 

 

9

นายบพิตร  ไทยจัตุรัส

กรรมการ

 

 

10

นางเสาวภา  สนพะเนาว์

กรรมการ

 

 

11

นางบุญเรือง  ยึดพวก

กรรมการ

 

 

12

พระนาวา  อุปสโม

กรรมการ

 

 

13

พระพิศิษฐ์ ฐิตาโส (นาคนิล)

กรรมการ

 

 

14

นางสมบูรณ์  เลียงวัฒนชัย

กรรมการ

 

 

15

นายสุวิทย์  แก้วเพชร

กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ผู้บริหารโรงเรียน


นายสุวิทย์ แก้วเพชร
ผอ.รร.ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
นายวินชัย สุจา
รอง ผอ.รร.ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง