โรงเรียนบ้านโคกแสว

ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกแสว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

 

               ๑.  นายมานพ   เพียขุนทด                            ประธานกรรมการ

               ๒.  นายเสน่ห์  เพิกขุนทด                              กรรมการ

               ๓.  นางดวงตา  เพียขุนทด                             กรรมการ

               ๔.  นางกำไร  เภากุ่ม                                   กรรมการ

               ๕.  พระครูสังฆรักษ์  (สมชาย คุณสีโล)             กรรมการ

               ๖.  นายเกษม  พับขุนทด                               กรรมการ

               ๗.  นางสัมฤทธิ์  พรมชินวงศ์                          กรรมการ

               ๘.  นายสมชัย  พรศิวกุลวงศ์                          กรรมการ

               ๙.  นายวุฒิพงศ์  ตั้งไพโรจน์วงศ์                      กรรมการและเลขานุการ


ผู้บริหารโรงเรียน


นายศราวุธ ต่อพันธ์
ผอ.รร.บ้านโคกแสว


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง