โรงเรียนบ้านหัวหนอง

ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. นายสมควร  คงกะพี้               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 ประธานคณะกรรมการ

2. นางประทุม  ขานสันเทียะ       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ

3. นางพิชยา  บุญภูมิ                ผู้แทนผู้ปกครอง                             กรรมการ

4. นางวิชชุดา  โอวาทวงษ์        ผู้แทนศิษย์เก่า                               กรรมการ

5. นางชิดชบา  นามวิเชียร         ผู้แทนองค์กรชุมชน                         กรรมการ

6. นางหนูจิม  แม่นขุนทด          ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น           กรรมการ          

7. พระครูสุวิมล  ภาวนาคุณ        ผู้แทนองค์กรศาสนา                        กรรมการ

8. นายณัฐวุฒิ ตุติ                     ผู้แทนครู                                        กรรมการ

9. นายถนอม  จ่าทัน        รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหนอง    กรรมการและเลขานุการ


ผู้บริหารโรงเรียนผอ.รร.บ้านหัวหนอง

ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data)


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้องCopyright 2022 : โรงเรียนบ้านหัวหนอง ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
ผู้ดูแลเว็บไซต์ :
Website for School v. : 2022.07 by DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3