คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.นายอดุล คำจันทร์                         ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ

2.นายประสาท  ชนะชัย                    ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

3.นายอนันต์  แจ้งห้วย                      ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

4.นายภวัลย์  ศรีชัย                            ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

5.นายนวลจันทร์  บุญเต็ม                  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

6.นายอาคม  หาญเวช                         ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

7.นางมณีรัตน์  ยังโนนตาด                 ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ

8.นายประยูร  กุลประจวบ                     ผู้แทนครู กรรมการ

9.นางสมจิตร  ผานิล                            ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ

10.นางนิกร  เอี่ยมกระโทก                         ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

11.นางสาวณัฐวรรณ   เเจ้งห้วย          ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ

12.นายพวง  พันธ์ภักดี                 ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ

13.พระครูใบฏีกาเพชร ขนฺติธมฺโม  ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ

14.นางอัมรา  สายสมบัติ               ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

15.ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ กรรมการและเลขานุการ


ผู้บริหารโรงเรียน


นางสำอาง คำเสียง
ผอ.รร.ชุมชนบ้านห้วยแย้
นางสาวเยาวลักษณ์ ดิษสอน
รอง ผอ.รร.ชุมชนบ้านห้วยแย้


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
เว็บไซต์ที่่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.
Copyright 2022 : โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
ผู้ดูแลเว็บไซต์ :
Website for School v. : 2022.07 by DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3