คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.นายอดุล คำจันทร์                         ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ

2.นายประสาท  ชนะชัย                    ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

3.นายอนันต์  แจ้งห้วย                      ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

4.นายภวัลย์  ศรีชัย                            ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

5.นายนวลจันทร์  บุญเต็ม                  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

6.นายอาคม  หาญเวช                         ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

7.นางมณีรัตน์  ยังโนนตาด                 ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ

8.นายประยูร  กุลประจวบ                     ผู้แทนครู กรรมการ

9.นางสมจิตร  ผานิล                            ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ

10.นางนิกร  เอี่ยมกระโทก                         ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

11.นางสาวณัฐวรรณ   เเจ้งห้วย          ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ

12.นายพวง  พันธ์ภักดี                 ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ

13.พระครูใบฏีกาเพชร ขนฺติธมฺโม  ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ

14.นางอัมรา  สายสมบัติ               ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

15.ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ กรรมการและเลขานุการ


ผู้บริหารโรงเรียน


นางสำอาง คำเสียง
ผอ.รร.ชุมชนบ้านห้วยแย้
นางสาวเยาวลักษณ์ ดิษสอน
รอง ผอ.รร.ชุมชนบ้านห้วยแย้


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนข้อมูลการติดต่อ
Q&A
Social Network
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.