คณะกรรมการนักเรียน

         คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบำรุง)

๑.    เด็กหญิงลูกตาล แววบุญมา                    ประธานสภานักเรียน

๒.    เด็กชายชานนท์ ชาตรี                            รองประธานสภานักเรียนคนที่ ๑

๓.    เด็กชายภักดี ทวีเกิด                               รองประธานสภานักเรียนคนที่ ๒

๔.    เด็กหญิงรุ่งนภา พยัคศรี                         หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ

๕.    เด็กชายชยพัทธ์ กองสันเทียะ                 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

๖.    เด็กหญิงเมธาพร สุขสวัสดิ์                      หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

๗.    เด็กหญิงอรษา นามฮง                            หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก

๘.    เด็กหญิงปวันรัตน์ ด่านขุนทด                  หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

๙.    เด็กชายสุรเชษฐ์ พอจัตุรัส                      หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

๑๐.  เด็กหญิงคีรีบูน พูนจัตุรัส                         หัวหน้าฝ่ายอนามัย

๑๑.  เด็กหญิงกรรณิกา สมพร                         หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม


ผู้บริหารโรงเรียน


นางสายหยุด ผาดี
ผอ.รร.บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
แผนดำเนินงานประจำปี
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง