โรงเรียนบ้านห้วยบง

ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


คณะกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบง

๑.เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรีบุญ      ประธานนักเรียนฯ

๒.เด็กหญิงปิยพร    สุดใจ        รองประธานนักเรียน

๓.เด็กหญิงกสิกร   วงษ์แดง     กรรมการ

๔.เด็กชายชิษณุพงษ์  แก้ววงษ์แสน   กรรมการ


ผู้บริหารโรงเรียน


นายภุชพงษ์ ศรีโฉม
ผอ.รร.บ้านห้วยบง


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง