โรงเรียนบ้านโคกแสว

ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


คณะกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกแสว

               ๑.  เด็กชายชโยดม  ยุทธหาร                          ประธานกรรมการ

               ๒.  เด็กชายณัฐพงค์  สีสอ                              กรรมการ

               ๓.  เด็กหญิงบุญญานุช  เทียวประสงค์               กรรมการ

               ๔.  เด็กหญิงวาศินี  ภูจำนงค์                           กรรมการ

               ๕.  เด็กชายธนาศิลป์  ยุทธหาร                        กรรมการ

               ๖.  เด็กหญิงรามาวดี  อำไพ                            กรรมการ

               ๗.  เด็กหญิงภาวินี  เฝ้าหนองดู่                        กรรมการ

               ๘.  เด็กชายกันติทัต  โบดขุนทด                        กรรมการ

               ๙.  เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทร์คนึง                 กรรมการและเลขานุการ


ผู้บริหารโรงเรียน


นายศราวุธ ต่อพันธ์
ผอ.รร.บ้านโคกแสว


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง