คณะกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ประกอบด้วย

๑.ประธานสภานักเรียน                      เด็กชายธนทรัพย์   พึมขนทด                            ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

๒.รองประธานสภานักเรียน                 เด็กหญิงสุภาพร  เรือนแป้น                              ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

๓.รองประธานสภานักเรียน                 เด็กหญิงปนัดดา  เทียบประทุม                          ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

๔.เลขานุการ                                  เด็กหญิงทิพรัตน์  เหลื่อมสีจันทร์                        ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

๕.ประชาสัมพันธ์                            เด็กชายสิริพัฒน์  ชำนินอก                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

๖.เหรัญญิก                                   เด็กหญิงกองแก้ว ชื่นสี                                      ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

๗.นายทะเบียน                              เด็กชายสถาพร   ร่มจันทร์                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

๘.ฝ่ายบริการ                                เด็กหญิงกฤษณา  มั่งมี                                      ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

๙.ฝ่ายกิจกรรม                             เด็กชายชายพุทธินันท์  วันทา                              ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖


ผู้บริหารโรงเรียน


นายสายัณห์ ขอพันดุง
ผอ.รร.บ้านหัวสะพานประชาสรรค์


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนQ&A
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง