คณะกรรมการนักเรียน

ประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ประจำปีการศึกษา 2563 คือ

นายภาคิน เจริญวัย ม.5/1 ประธานสภานักเรียน

ดำเนินงานโดย ทีมงานคณะกรรมการ สภานักเรียนชั้น ม.5 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ประธานคณะกรรมการนักเรียน

นายภาคิน  เจริญวัย

รองประธานคณะกรรมการนักเรียน

นางสาวอมรรัตน์  ทองเปิ่ง

นางสาวนภาพร  แมลงภู่

เหรัญญิก

นางสาวน้ำทิพย์  พิณโสดา

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสาวปิยฉัตร  บันดิษเสน

เลขานุการ

นางสาวนวรัตน์  เจริญสุข

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายณัฐพงษ์  มิตรชื่น

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายธนวัฒน์  ภูขาว

หัวหน้าฝ่ายวินัย

นางสาววาสนา  ไพรกระโทก

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นายณัฐภูมิ เลิศคอนสาร

หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

นางสาวธิดารัตน์  สิงห์ขรอาด

หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา

นายนพพล  จันทมา

หัวหน้าฝ่ายเขตรับผิดเขต

นางสาวอรอุมา  หารดี

หัวหน้าฝ่ายประสานงานชุมชน

นางสาวสุพัตรา จำปาเหล็ก

หัวหน้าฝ่ายจราจร

นายเจษฎา  ผาสุก

 

 

               


ผู้บริหารโรงเรียน


นายไพโรจน์ เคนวิเศษ
ผอ.รร.บ้านท่าโป่ง
นางธิติพร ศรีจันดา
รอง ผอ.รร.บ้านท่าโป่ง

ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์ วงษ์พุฒ
รอง ผอ.รร.บ้านท่าโป่ง


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนโครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Q&A
Social Network
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง