โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)

ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี พุทธศักราช 2563

   
- ฉบับที่ 1 วันเด็กแห่งชาติ
- ฉบับที่ 2 วันครู : ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา
- ฉบับที่ 3 โครงการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต O-Net
- ฉบับที่ 4 อบรบการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19
- ฉบับที่ 5 มอบทุนนักเรียนทุนเสมอภาค
- ฉบับที่ 6 การนิเทศ  ติดตาม  การจัดการเรียนการสอน DLTV
- ฉบับที่ 7 สตาร์เวลล์ มอบหน้ากากอนามัย  พร้อมถุงยงชีพ
- ฉบับที่ 8 จัดตั้งชมรมศิษย์เก่า
- ฉบับที่ 9 ประชุมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- ฉบับที่ 10 ภาคีเครือข่าย  ร่วมใจแข็งขัน  ป้องกันโควิด  19
- ฉบับที่ 11 การนิเทศ  ติดตาม  การเปิดภาคเรียนที่ 1
- ฉบับที่ 12 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานนักเรียน
- ฉบับที่ 13 ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย  ประจำปี  2563
- ฉบับที่ 14 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน
- ฉบับที่ 15 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา  2563
- ฉบับที่ 16 ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- ฉบับที่ 17 ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
- ฉบับที่ 18 ประเมินโรงเรียนสุจริต  ประจำปีการศึกษา  2563
- ฉบับที่ 19 อบรมบุคลากรทางการลูกเสือประจำปี  2563
- ฉบับที่ 20 ประชุมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
- ฉบับที่ 21 รับรางวัลโรงเรียนสุจริต ประจำปี  2563
- ฉบับที่ 22 ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
- ฉบับที่ 23 มุฑิตาจิต คณะครูเกษียณอายุราชการ  เครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใสหนองบัวโคก
- ฉบับที่ 24      คุรุมุฑิตา วันอำลาที่ภาคภูมิ ประจำปี 2563
   
   
   

 

 

 

 

 

 ผู้บริหารโรงเรียน


นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดม
ผอ.รร.ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง