โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายจิรายุส ทะนสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนพดล ฐานสินเพิ่ม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางกาญจนา แก้วกำเนิด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวิภา ทองยศ
ครู

นางสุวิชา นาทบรรลือ
ครู

นางสมคิด บำรุงราษฎร์
ครู

นางสายใจ ดิเรกศิลป์
ครู

นางสาวโศจิภา เรียนกิ่ง
ครู

นางสาวณิชรัตน์ ยอดบรรเทา
ครู

นายสมบูรณ์ สิงห์ลา
ครู

นางรัตติกาญจน์ สิงห์ลา
ครู

นางจุฬาลักษณ์ เปล่งศรี
ครู

นายวรัญญู ชำนาญกุล
ครู

นางอภิญญา วงศ์ลังกา
ครู

นางรัศมี ศิริกัมพลา
ครู

นายศิขรินทร์ โชติจันทร์
ครู

นางสาวภัสธนมนท์ สังข์ทอง
ครู

นางสาวกิตติยากร น้อยวิเศษ
ครู

นางมณิสรา หินอำคา
ครู

นายพหล อามาตรี
ครู

นางบานใจ ทะเสนฮด
ครู

นางสาวโมรีวา ดามาพงศ์
ครู

นางศรีไพร นามอินทร์
ครู

นางกุณฑล ชัยวิเชียร
ครู

นางวารุณี ปุณสุขประเสริฐ
ครู

นางสุกัญญา กำเนิดจอก
ครู

นายบูรพา วงค์ชารี
ครู

นางสาวลดาวัลย์ แนมขุนทด
ครู

นายสุรสิทธิ์ มิตรชื่น
ครู

นางสาวพรทิพย์ สิงห์ลา
ครู

นางถาวร ชำนาญกุล
ครู

นางทัศนียพร ครูเกษตร
ครู

นางสมบัติ สิทธิเวช
ครู

นางศิริวิมลธา สวงโท
ครู

นางสำราญ ทองพิมพ์
ครู

นางเอมอร แก้วเพชร
ครู

นางสาวพรนภา เพ็งนอก
ครู

นางนิชาภัทร ไชยบุรี
ครู

นางอัญมณี ภูคำศักดิ์
ครู

นางสาวศิริวิภา กุมปรุ
ครู

นางสาวมินตรา ภิรมย์ใส
ครู

นางสาวปวีณา หมายชัย
ครู

นางสาวพรทิพ กล้ารอด
ครู

นางอรทัย มาหามแห
ครู

นางสาวขวัญจิรา ชำนาญกุล
ครู

นายพีระพัฒน์ รัตนาพันธุ์
ครูผู้ช่วย

นางสาววณัฏฐ์นรินทร์ กลิ่นบัว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณิชานาฏ สุภาพ
ครูอัตราจ้าง

นางนิตยา มิตรชื่น
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรวีสิโลชา สาลี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปรางค์ศิริ กันณโสภา
ครูอัตราจ้าง

นายสมหวัง เพชรประไพ
ลูกจ้างประจำ

นายพรศักดิ์ ชนะชัย
ลูกจ้างประจำ

นางประภาพร ชาลีเครือ
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นางสาวมินตรา กำลังเหลือ
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

นายขันติ ศรีทอง
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้บริหารโรงเรียน


นายจิรายุส ทะนสุข
ผอ.รร.จัตุรัสวิทยานุกูล
นายนพดล ฐานสินเพิ่ม
รอง ผอ.รร.จัตุรัสวิทยานุกูล

นางกาญจนา แก้วกำเนิด
รอง ผอ.รร.จัตุรัสวิทยานุกูล


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนข้อมูลการติดต่อ
Q&A
Social Network
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
Q&A
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
Social Network
E-Service
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง