โรงเรียนบ้านโนนเชือก

ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายทรง สิงห์เผ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกียรติศักดิ์ บุญเสนา
ครู

นางสาวสุดารัตน์ แป้นหาญ
ครู

นางโสภิดา แม้นชัยภูมิ
ครู

นางสาวเกษรินทร์ ก้องเมือง
ครู

นายสามิตร ชัยเพ็ชร์
ครู

นางจิราพร จรแก้ว
ครู

นางละออง คงด้วง
ครู

นางนาตยา แสงวิจิตร
ครู

นางศิริพร นวลงาม
ครู

นางสาวสุรีรัตน์ ภิรมย์กิจ
ครู

นางประภัสสร สุวรรณที
ครู

นายชัชวาลย์ เบ้าสมศรี
ครู

นางเพ็ญศรี เสาร์ประโคน
ครู

นายอิสรา คำสุข
ครู

นางสาวศิริลัดดา แก้วเพชร
ครู

นายสิทธิวัฒน์ มะสันเทียะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริชา ศรีห้วยไพร
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญวรรณ มาด้วง
ครูผู้ช่วย

นายดนุพงษ์ พรมแดง
พนักงานราชการ

นางสุชิดา ธรรมแก้ว
พนักงานราชการ

นางสาวพิไลวรรณ พุ่มพวง
ครูอัตราจ้าง

นาย ธัญธวัช พรหมทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนุชนาถ แสนสุข
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นายอุทัย โม้สา
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

นางสาวธนพร บุพตา
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้บริหารโรงเรียน


นายทรง สิงห์เผ่น
ผอ.รร.บ้านโนนเชือก


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง