โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม

ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายเวชพิสิฐ โสพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวดลชนก รัตนบุญทา
ครู

นางบุญรอด ป้อมมี
ครู

นายประกาย กุลวงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนุชสรา เนานะมะบัติ
ครูผู้ช่วย

นางสาวเด่นนภา แกมมะณี
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมจันทร์ มัคราช
ครูผู้ช่วย

นายถวิล บุญเกิด
ลูกจ้างประจำ

นางเบญจวรรณ เหตุขุนทด
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นางสาวสุกัญญา เหิมขุนทด
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้บริหารโรงเรียน


นายเวชพิสิฐ โสพิลา
ผอ.รร.บ้านสระสี่เหลี่ยม


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง