ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ
ครู

นางอำไพ มะลิวัน
ครู

นายโสภณ พันชะนะ
ครู

นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
ครู

นายณรงค์ ป้องปัด
ครู

นางนิภาพร พืบขุนทด
ครู

นางสุพิน พูนเกษม
ครู

น.ส.ภาวิดา ประภาสโนบล
ครู

นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
ครู

นางสาวปรีชญา เรืองธนานุรักษ์
ครู

นางสาวกุลธิดา พิไลกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวดาหวัน เธียรประดับสุข
ครูผู้ช่วย

นายอภิสิทธิ์ แก้วเพชร
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวนันท์ นาทศรีทา
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ
ครูผู้ช่วย

นายวิชัย ตรีวุธ
พนักงานราชการ

นางสาวนารินทร์ แซ่จิ๋ว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐกานต์ ซีกพุดซา
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นายโชคชัย โกสุม
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

นางสาวสุภาพร วงษา
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้บริหารโรงเรียน


นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์
ผอ.รร.บ้านเกาะมะนาว


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนข้อมูลการติดต่อ
Q&A
Social Network
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง