โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายสุวิทย์ แก้วเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวินชัย สุจา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสรวุฒิ วิเศษคร้อ
ครู

นางสาวชลิดา นาวงค์
ครู

น.ส.รัศมี เบื่อขุนทด
ครู

นางสาวพรสวรรค์ หึกขุนทด
ครู

นางนงค์พงา บุญเปล่ง
ครู

นางสมบูรณ์ เลียงวัฒนชัย
ครู

นางอินทิรา สุระขุนทด
ครู

นางสายชล แก้วเพชร
ครู

น.ส.กุลธนันท์ กิ่งเพชร
ครู

นางกนกอร พัดพาน
ครู

นางนัดดา พูบขุนทด
ครู

นางจินดา เพชรประไพ
ครู

นายนริศ อินพล
ครู

นางสาคร พูนชัย
ครู

นางเจนจิรา สุทธิประภา
ครู

นางสาวณัฏฐนันท์ สลักคำ
ครู

นางอรุณลักษณ์ อาบสุวรรณ์
ครู

นางวรรณทนา มุกขุนทด
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตยา เลิศประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปารมี จันทา
ครูผู้ช่วย

นายฉัตริน ชีพกินรี
ครูผู้ช่วย

นางนิศากร ยนต์ชัย
พนักงานราชการ

นายประภาส วรรณประเขา
ลูกจ้างประจำ

นายรวีวรรณ์ แก้วเพชร
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นางสาวเพ็ญนภา คงโนนกอก
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

นางสาวกฤติยาภรณ์ มุกขุนทด
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

นางเพ็ญชนิศา โรจนจิรานนท์
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

นายบัญญวัต ยงยืน
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้บริหารโรงเรียน


นายสุวิทย์ แก้วเพชร
ผอ.รร.ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
นายวินชัย สุจา
รอง ผอ.รร.ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง