โรงเรียนบ้านโคกแสว

ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายศราวุธ ต่อพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอุษา พรศิวกุลวงศ์
ครู

นายสมชัย พรศิวกุลวงศ์
ครู

นางสาวณัฐทิมาร์ แข็งขัน
ครูผู้ช่วย

นายชำนาญ ยุทธหาร
ลูกจ้างประจำ

นางกัลยา อุดมศิลป์
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

ผู้บริหารโรงเรียน


นายศราวุธ ต่อพันธ์
ผอ.รร.บ้านโคกแสว


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง