โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต

ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายฌานธร บุญทัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายด้วง บุญเอี่ยม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางจันธิลา กางสันเทียะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสยุมพร สืบชาติ
ครู

นางสาวกรรณิการ์ พันธ์ศรี
ครู

นางสาวศรัญญา แก้วน่าน
ครู

นางจุฑามาศ ภูจำนงค์
ครู

นางสาวศุภรัตน์ พรมมา
ครู

นางสาวสมสุข ปลิวจันทึก
ครู

นางนนทิรา แท่นนอก
ครู

นางสาวนิตยา พลดงนอก
ครู

นางนิภาพร บัวสาลี
ครู

นางสาวจุฑารัตน์ มั่นรักคง
ครู

นางฉันทนา หาภักดี
ครู

นางสาวปาจรีวัณย์ เพชรวิเศษอุดม
ครู

นางสาวจิราภรณ์ ซองผม
ครู

นางอัญภัทร ศุภรัชดิษกุล
ครู

นางธนวันต์ สัตตบุตร
ครู

นางนิสาชล เทียบอุ่น
ครู

นางสุนิตย์ รอดไธสง
ครู

นางแสงเดือน ธรรมโชติ
ครู

นางยุติ ชะรุงรัมย์
ครู

นางพัชรีพร หาญณรงค์
ครู

นางสุวรรณา ป้อมจัตุรัส
ครู

นางสาวเกศรา ธิยาวงษ์
ครู

นางสาวฐานันตร์ เรืองเสนา
ครู

นางสาวพิริยาภรณ์ หยงสตาร์
ครู

นายทรงพล ศรีเฉลา
ครู

นางสาวสุนีรัตน์ คลองวงค์
ครู

นายธนกร นามวิชัย
ครู

นางสาววาสนา มีปัญญา
ครู

นางพูนพิศ พณิชีพ
ครู

นางสาวอรสา บุญราช
ครู

นางสาว นาตยา อุดมศิลป์
ครู

นายธนชัย ฉันงูเหลือม
ครูผู้ช่วย

นางสาวธิดารัตน์ รุ่งสกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยะนุช โทนะหงษา
ครูผู้ช่วย

นางเรณู เจริญทรัพย์
พนักงานราชการ

นางดวงใจ เต๋งจงดี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวโสภิดา รันขุนทด
ครูอัตราจ้าง

นายสงบ ดีแป้น
ลูกจ้างประจำ

นางไอรินทร์ ปิตุพรหมพันธุ์
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นางสาวอรวรรณ ศรีศักดิ์นอก
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้บริหารโรงเรียน


นายฌานธร บุญทัน
ผอ.รร.อนุบาลเทพสถิต
นายด้วง บุญเอี่ยม
รอง ผอ.รร.อนุบาลเทพสถิต

นางจันธิลา กางสันเทียะ
รอง ผอ.รร.อนุบาลเทพสถิต


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง