ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายบุญเรือง ดียางหวาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนพมณี จงเพียร
ครู

นายประธิล สุมาสา
ครู

นางสาวรัชฎาภรณ์ ขอพึ่ง
ครูผู้ช่วย

นายกชกร จันทร์อาภาส
ครูผู้ช่วย

นางสาววันเพ็ญ ฝันดี
ครูผู้ช่วย

นางสุนันทา โยไธสง
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นายสวี หารดี
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

นางสาวสายฝน เท้าเฮ้า
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้บริหารโรงเรียน


นายบุญเรือง ดียางหวาย
ผอ.รร.บ้านไทรงาม


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง