โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก

ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายเทพสถิต อินาวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางน้ำทิพย์ สมขุนทด
ครู

นางพรพิมล พระภูจำนงค์
ครู

นางประยูร อยู่เย็น
ครู

นางสาวณัฐชา ดวงจินดา
ครู

นางทัศนี เห็มมะชาติ
ครู

น.ส.สิรินรัตน์ ประทุม
ครู

นางกรรณิการ์ บุตรครบุรี
ครู

นางสาวเพชรดา พละสินธ์ุ
ครู

นายชญานนท์ เนื่องวรรณะ
ครูผู้ช่วย

นายสุชาติ คำลาย
ครูผู้ช่วย

นายธีรวัฌน์ เลิศประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

นายเกรียงไกร แคนคลอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวปทุมพร โคตรธนู
ครูผู้ช่วย

นาย ปริญญา สีตุ้ยเลิง
ครูผู้ช่วย

นายวิโรจน์ ศรีบุญเรือง
ครูผู้ช่วย

นายกานต์ชนก จิตตวีระ
พนักงานราชการ

นางสาว นาฎลดา ธุระพันธ์
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้บริหารโรงเรียน


นายเทพสถิต อินาวัง
ผอ.รร.บ้านโสกปลาดุก


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
Q&A
Social Network
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง