ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายไพโรจน์ เคนวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางธิติพร ศรีจันดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์ วงษ์พุฒ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวปฐมาวดี ศรีรักษา
ครู

นายสุรศักดิ์ โพธิ์งาม
ครู

นายติวานนท์ มหาพรม
ครู

นางกมลนัทธ์ บางชัยศิริวัฒน์
ครู

นายอมรรัตน์ บุญปัน
ครู

นางสุนันทา จอกสูงเนิน
ครู

นางสาวอรพิน สหุนิล
ครู

นายสุดใจ ศรีจันทร์อ่อน
ครู

นายเทพพร ร่างเจริญ
ครู

นางทัศนีย์ ร่างเจริญ
ครู

นางสาวประภาพร แดงดา
ครู

นางสาวสุจิตรา โรมรัน
ครู

นางธีราภรณ์ ศรีจันทร์อ่อน
ครู

นางรังษิยา สากุล
ครู

นายธนวัฒน์ คำเบ้าเมือง
ครู

นายธีรพงศ์ วาทโยธา
ครู

นายธนกฤต บางชัยศิริวัฒน์
ครู

ว่าที่ร.ต.ปรีชา จอกสูงเนิน
ครู

นางสาวอารยา เขียวเขว้า
ครู

นายบัญชา การนอก
ครู

นางสาวมธุพจน์ อินทร์ก่ำ
ครู

นางสาววิไลพร นวลนอก
ครู

นางสาวอาภาภรณ์ ครอบบัวบาน
ครู

นายกฤษณพล ศรีใส
ครู

นายปรัธยาน์ นาดี
ครู

นางสาวนุชฎา วงษ์เจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวยุวดี เจิมชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวภาวิณี จำปาทอง
ครูผู้ช่วย

นายอนุชิต หมื่นฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวชิณชิลา สุขจำนงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกฤตยาทิพย์ พานนนท์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุษา นาคเกี้ยว
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจพร พลเยี่ยม
ครูผู้ช่วย

นางสาวอทิติยา เขียวสันเทียะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอมลวรรณ พระศรี
ครูผู้ช่วย

นายอานนท์ ทั้งนภากุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุมินตรา มะลิโค
ครูผู้ช่วย

นางจิตรฤดี ดีสมบัติ
พนักงานราชการ

นางมัลลิกา บุริศร์เบญญา
พนักงานราชการ

นายอภิชาต ศรีระทัต
พนักงานราชการ

นางศิรภัสสร ยวงทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสหัทยา สุปินะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวชุติมา รักงาม
ครูอัตราจ้าง

นางหทัยชนก ศรีรักษ์
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นางสาววารุณี สาซุเซา
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้บริหารโรงเรียน


นายไพโรจน์ เคนวิเศษ
ผอ.รร.บ้านท่าโป่ง
นางธิติพร ศรีจันดา
รอง ผอ.รร.บ้านท่าโป่ง

ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์ วงษ์พุฒ
รอง ผอ.รร.บ้านท่าโป่ง


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนโครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Q&A
Social Network
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง