ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางสำอาง คำเสียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวเยาวลักษณ์ ดิษสอน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวีรชัย กุลกลม
ครู

นางวศินี จิตรกล้า
ครู

นางสาวนครินทรา ต่อชีวี
ครู

นางสาวรติยากร คชา
ครู

นางสาวสุภาพร ศรีวาปี
ครู

นางสาวศิริวิมล กุลชูศักดิ์
ครู

นายมีศักดิ์ อะโน
ครู

นางกัญญารักษ์ พัฒนกุลเดช
ครู

นางสาวสายฝน ปุมพิมาย
ครู

นายประยูร กุลประจวบ
ครู

นางสาวกนกวรรณ พิมพ์ศักดิ์
ครู

นางสาวสายฝน ไหมม่วง
ครู

นายสุริยันต์ จันทะสิงห์
ครู

นายศุภวิชญ์ คำแดง
ครูผู้ช่วย

นายอภิรักษ์ จิตกล้า
ครูผู้ช่วย

นายวชริศ รุจิยาปนนท์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกวรรณ มะไลไธสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวกาญจนา วงค์เเวง
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณิภา หรรษา
พนักงานราชการ

นายจตุพล จิตรกล้า
ครูอัตราจ้าง

นายอนุวัฒน์ ผลสุข
ลูกจ้างประจำ

นายปุณณพัฒน์ บุญค้ำ
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นางพุฒ เภาคำภา
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้บริหารโรงเรียน


นางสำอาง คำเสียง
ผอ.รร.ชุมชนบ้านห้วยแย้
นางสาวเยาวลักษณ์ ดิษสอน
รอง ผอ.รร.ชุมชนบ้านห้วยแย้


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนข้อมูลการติดต่อ
Q&A
Social Network
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.