ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางสำอาง คำเสียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวเยาวลักษณ์ ดิษสอน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวีรชัย กุลกลม
ครู

นางวศินี จิตรกล้า
ครู

นางสาวนครินทรา ต่อชีวี
ครู

นางสาวรติยากร คชา
ครู

นางสาวสุภาพร ศรีวาปี
ครู

นางสาวศิริวิมล กุลชูศักดิ์
ครู

นายมีศักดิ์ อะโน
ครู

นางกัญญารักษ์ พัฒนกุลเดช
ครู

นางสาวสายฝน ปุมพิมาย
ครู

นายประยูร กุลประจวบ
ครู

นางสาวกนกวรรณ พิมพ์ศักดิ์
ครู

นางสาวสายฝน ไหมม่วง
ครู

นายสุริยันต์ จันทะสิงห์
ครู

นายศุภวิชญ์ คำแดง
ครูผู้ช่วย

นายอภิรักษ์ จิตกล้า
ครูผู้ช่วย

นายวชริศ รุจิยาปนนท์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกวรรณ มะไลไธสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวกาญจนา วงค์เเวง
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณิภา หรรษา
พนักงานราชการ

นายจตุพล จิตรกล้า
ครูอัตราจ้าง

นายอนุวัฒน์ ผลสุข
ลูกจ้างประจำ

นายปุณณพัฒน์ บุญค้ำ
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นายพินิจ กงชัย
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นางพุฒ เภาคำภา
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้บริหารโรงเรียน


นางสำอาง คำเสียง
ผอ.รร.ชุมชนบ้านห้วยแย้
นางสาวเยาวลักษณ์ ดิษสอน
รอง ผอ.รร.ชุมชนบ้านห้วยแย้


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
เว็บไซต์ที่่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.
Copyright 2022 : โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
ผู้ดูแลเว็บไซต์ :
Website for School v. : 2022.07 by DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3