โรงเรียนบ้านห้วยยางดี

ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวจารุนันท์ ชนะชัย
ครู

นายชัยณรงค์ จอมทอง
ครู

นางสาวภัทรสุดา ไพรเขียว
ครูผู้ช่วย

นายธิติวิทย์ สินธิทา
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราวรรณ ขามสันเทียะ
พนักงานราชการ

นางสาวกมลชนก บุญหลักคำ
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้บริหารโรงเรียน


นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศ
ผอ.รร.บ้านห้วยยางดี


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง