โรงเรียนบ้านโกรกกุลา

ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางสาวนภัสศรณ์ ต่อโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวอรุณนี ชนะชัย
ครู

นายอดิศักดิ์ สารรัตน์
ครู

นางสาวจำรัส ดีกุดตุ้ม
ครู

นางอารีรัตน์ สารรัตน์
ครู

นางสุนารี สะเริญรัมย์
ครู

นายคมสันต์ ทองสาย
ลูกจ้างประจำ

นางสาว ศิริวรรณ พาผล
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นางสาวสุนิษา ภารตระศรี
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้บริหารโรงเรียน


นางสาวนภัสศรณ์ ต่อโชติ
ผอ.รร.บ้านโกรกกุลา


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง