โรงเรียนบ้านซับใหม่

ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายเกรติศาสตร์ ปัตตะเน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอุษา บัวแพ
ครู

นางบำเพ็ญ ศรีภิรมย์
ครู

นางกิ่งแก้ว สุสูงเนิน
ครู

นางจำนงค์ แก้วดอนรี
ครู

นางสาวดารณี ชัยทิพย์
ครู

นายลมกรต โทขันธ์
ครู

นางสาวขวัญใจ เสิงขุนทด
ครู

นายจิรวัฒน์ แซ่โค้ว
ครู

นางสาวดวงเดือน ศรีบุญ
ครู

นางสาวณัฐทิชา พลทะยาน
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐวิภา ยังโนนตาด
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิจารี ทองดอนเหมือน
ครูผู้ช่วย

นางสาวนงนุช อมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสายฝน หาญจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาว ศิริมาจย์ พิมะกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวอิสรีย์ เรืองธนานุรักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาว สาวิณี ศิริอาจ
ครูผู้ช่วย

นายเสกสันต์ พรามจร
พนักงานราชการ

นางสุมินตรา เต้าชัยภูมิ
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นางนปภา เจริญรุ้งพร
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

นายสุธน รักด่านกลาง
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้บริหารโรงเรียน


นายเกรติศาสตร์ ปัตตะเน
ผอ.รร.บ้านซับใหม่


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
เว็บไซต์ที่่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้องCopyright 2022 : โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
ผู้ดูแลเว็บไซต์ :
Website for School v. : 2022.07 by DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3