โรงเรียนบ้านโนนเชือก

ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3 บ้านโนนเชือก ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
5 บ้านกุดตูม ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ุ6 บ้านซาด ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
8 บ้านห้วยน้อย ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
10 บ้านโนนโก ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ผู้บริหารโรงเรียน


นายทรง สิงห์เผ่น
ผอ.รร.บ้านโนนเชือก


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง