โรงเรียนบ้านซับใหม่

ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4 บ้านห้วยเจริญผล ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่
5 บ้านตโกทอง ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
6 บ้านซับใหม่ ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
7 บ้านหนองยาง ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
8 บ้านหนองเตียน ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
10 บ้านทุ่งกระถิน ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
11 บ้านหนองประดู่ ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
1 บ้านเขื่อนลั่น ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
2 บ้านโสกหอยขม ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
3 บ้านหนองนกเขียน ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
9 บ้านกลุ่มสูง ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
8 บ้านตลุกคูณ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
9 บ้า่นซับห่าง ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
13 บ้านเขาดิน ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้บริหารโรงเรียน


นายเกรติศาสตร์ ปัตตะเน
ผอ.รร.บ้านซับใหม่


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง