วิสัยทัศน์ของโรงเรียน


วิสัยทัศน์

         โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบำรุง) จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเพรียงความร่วมมือของชุมชน นักเรียนทุกคนมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

ปรัชญา

          โยคา  เว  ชายเต  ภูริ  :  ปัญญาย่อมเกิดเพราะการฝึกฝน
 

พันธกิจของโรงเรียน

พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

๒. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ความเป็นไทย โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓. จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาลประสานชุมชน

๔. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

๕. ส่งเสริมให้บุคลากรจัดการศึกษาด้วยระบบการบริหารที่ดี ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

 

เป้าประสงค์

๑.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

๒.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทย เห็นคุณค่า ตระหนัก อนุรักษ์และร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย และใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓.  โรงเรียนมีระบบบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๔.  ชุมชนมีความพึงพอใจและมีความภาคภูมิใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

๕.  ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ


ผู้บริหารโรงเรียน


นางสายหยุด ผาดี
ผอ.รร.บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
แผนดำเนินงานประจำปี
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง