วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์

               “ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  พร้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่กับชุมชน”      

          

ปรัชญาของโรงเรียน

วิริเยน  ทุกฺขมจฺ  เจติ

“ คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร”

 

คำขวัญประจำโรงเรียน

                 “ คุณธรรม  นำปัญญา  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  รักศักดิ์ศรีถิ่นกำเนิด

พันธกิจของโรงเรียน

 พันธกิจ

        ๑. จัดทำและพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา

        ๒. พัฒนาหลักสูตรและการสอนของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

        ๓. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสู่โรงเรียนอย่างมีคุณภาพ

        ๔. สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

        ๕. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง 

  ๖. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข สุขภาพแข็งแรง

      มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ๗. พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความร่มรื่นสวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีความปลอดภัย     

      เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่คุณภาพ

        ๘. จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการ

            จัดการเรียนการสอน

        ๙. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

               เป้าหมาย (GOAL)

  1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2.  สถานศึกษาจัดระบบการบริหารจัดการคุณภาพเชิงระบบที่มีประสิทธิภาพเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และยึดหลักธรรมาภิบาล
  3.   ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อการจัดการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพกับผู้เรียน
  4.   ผู้เรียนดำรงตนตามระบอบประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และค่านิยมอันพึงประสงค์
  5. สถานศึกษามีสื่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีคุณภาพ สำหรับผู้เรียน
  6.   เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
 


ผู้บริหารโรงเรียน


นางสุจิรา รุ่งรัตน์ตระกูล
ผอ.รร.บ้านห้วยยาง


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
Social Network
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง